Sambrusk logotyp, till startsidan

Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor - BOSSANOVA

Syftet med FoU-projektet är praktiskt att utveckla stöd för användning av öppen programvara i svensk offentlig sektor och teoretiskt att undersöka affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor ur både kund- och leverantörsperspektiv.

Syfte och mål


Projektet ska bidra till en förbättrad marknadssituation och affärsmöjligheter för leverantörer, ökad konkurrens och en ökad beställarkompetens inom området öppen programvara.

Förväntade effekter och resultat

  • Förslag på ramverk för fungerande affärsmodeller och arbetssätt för införskaffande, utveckling och förvaltning av öppen programvara för kunder i offentlig sektor och deras leverantörer.
  • Vetenskapliga publikationer i tidskrifter och konferenser, samt en doktorsavhandling.
  • Kunskapsutbyte mellan universitet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag i IKTsektorn.
  • Ökade möjligheter för den svenska programvaruindustrin med kompetensutveckling och regional utveckling.
  • Fördjupat och formaliserat nordiskt och europeiskt samarbete på området.
Som ett resultat av arbetet har Sambruk fastställt ett regelverk för användning av programvara som tillkommit i Sambruks regi, SGM - SambruksGemensamt Material.

Uppläggning och genomförande


Projektet genomförs av ett konsortium bestående av Föreningen Sambruk, Sveriges Kommuner och Landsting, Programverket, Open Sweden, kompetenscentrum för öppen källkod i offentlig sektor samt forskare inom informatik, industriell marknadsföring och industriell ekonomi vid Linköpings universitet (Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag, CAM, och forskarnätverket VITS).

Projektmedlemmar är forskare vid LiU, IT-strateger vid SKL, Sambruks verkställande tjänsteman och Sambruks projektkoordinator.

Både enkät- och fallstudier kommer att genomföras. Projektet är en fortsättning av tidigare etablerat samarbete genom Sambruks FoU-verksamhet (2005-2008) och genomförs koordinerat med projektet Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun, Dnr 2008-00763.

 

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785