Sambrusk logotyp, till startsidan

E-tjänster för Sambruk - FoU-projekt

Projekt inom utlysningen "Innovativ utveckling av gränsöverskridande offentliga e-tjänster (GRO) Steg 2"

Beskrivning


Vinnovas tillväxtområde E-tjänster för offentlig verksamhet omfattar tjänster som den offentliga förvaltningen erbjuder medborgare, företag, intresseorganisationer och andra myndigheter. Tjänsterna ska tillgodose tydliga användarbehov och efterfrågan samt ge mätbara effekter.

Sambruk beviljades projektanslag från Vinnova 2005-05-24. Utlysningen gällde samverkansprojekt som måste innefatta tre aktörer varav minst en deltagare från offentlig förvaltning och en deltagare från universitet, högskola eller forskningsinstitut. Sambruk var ett av de sex projekt som erhöll forskningsbidrag.

Mål


Målet för projektet är både att utveckla fyra prioriterade kommunala e-tjänster samt vidareutveckla två av dessa och genom detta skapa ny kunskap och metodik för nätverksbaserad e-tjänsteutveckling. Vidare är målet att tydliggöra hur villkoren och spelreglerna för ekonomi, roller och ansvar, ledning/styrning, regelverk, hård och mjuk infrastruktur m.m. påverkas när gränsöverskridande samverkan sker mellan oberoende offentliga aktörer över traditionella förvaltningsgränser.

De fyra projekten inom Sambruk som kommer att följas är:

  • Barnomsorg
  • Gymnasieval
  • Ekonomiskt bistånd
  • Föreningsbidrag och Lokalbokning

Projekttitel: E-tjänster för Sambruk - GRO 
Vinnovas finansiering skall användas till att ta fram en e-handbok med modeller, metoder, generisk metodik och hjälpmedel för att utveckla och organisera e-tjänster för sambruk inkluderande en "lätt-standard" enligt open source karaktär. För att uppnå detta syfte kan projektet behöva knyta till sig även annan forskarkompetens än den som redan finns i projektet.

Vinnova tilldelade även Sambruk ett bidrag för bl a spridning av uppnådda generiska resultat. De två projekten har sotra naturliga beröringspunkter, t ex kommer vunna erfarenheter och resulterande dokument från e-tjänsteprojektet att tillgängliggöras på en speciell  hemsida, www.sambruk.se/vinnovaprojekt

Projekttitel: E-tjänster för Sambruk - IKT-användning
Vinnovas bidrag ska användas till resultatspridning och nyttiggörande av generiska metoder, vilket inte skall sammankopplas med eventuella försäljningsaktiviteter.

Forskarna studerar affärsmodeller för Sambruk. Detta har hittills inneburit granskning av dokumentation kring föreslagna affärsmodeller, intervjuer med projektledare, medverkan på arbetsmöten. Forskarna följer upphandling alt. avrop av de fyra prioriterade e-tjänsterna.

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785