Sambrusk logotyp, till startsidan

Innovativa e-tjänster för kompetens- utveckling och verksamhetsstöd för kundservice

VINNOVA har 2008-10-08 tilldelat Högskolan Väst och Sambruk drygt 7,1 miljoner kronor för att utveckla IT-stöd och e-tjänster åt kommunernas kundcenter.
Detta har resulterat i Sambrukprojektet INNOVETA — Kundcenter.

Samverkan och forskning!

Genom nära samverkan mellan kommuner och aktivt forskningssamarbete, kommer både kvalitetssäkring och effektivisering att stärkas. Forskningsstödet kan också utreda hur långt samverkan mellan kommuner och övrig offentlig sektor kan utvecklas med bibehållen eller utvecklad service. En viktig målsättning är att eftersträva likabehandling och att öka nöjdhet och tillgänglighet för medborgarna.
Sambruk kommer att svara för den övergripande projektledningen, för att samordna de olika delarna i projektet; systemutveckling, planering och införande Kundcenter i kommun, samt forskningsarbetet.

Forskning, stöd och kvalitetssäkring

Högskolan Väst står för de forsknings- och kunskapsbyggande insatserna i projektet. Som underlag för uppbyggnad av e-cirklar (nätbaserad utbildning) ligger forskningsresultat från tidigare införda kundcenter inom offentlig verksamhet och näringsliv. Även regeringsbetänkanden, SKL rapporter, nationella och internationella kunskaper och erfarenheter kommer att finnas med som bakgrundsmaterial. Högskolan kommer att ta fram en e-cirkel för olika faser av införande av Kundcenter. Utbildningen kommer även att vara rollbaserad, från beslutsfattare till anställda i Kundcenter, samt andra handläggare som på olika sätt berörs av den nya Kundcenterfunktionen. En metodhandbok för kundcenter kommer att tas fram. Genomförande och utvärdering av e-cirklar kommer att ske kontinuerligt under hela projekttiden. Högskolan kommer också att medverka i arbetet med att ta fram ett underlag för Jayway att inleda sitt arbete med.

Uppföljning, utvärdering och rapportskrivning

Forskningsinsatserna omfattar även kontinuerlig uppföljning och utvärdering av utvecklings- och införandeprojekten av nytt kundcenter och de olika delmålen, för att kvalitetssäkra och dokumentera arbetet som utförs.

Relaterat
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785