Sambrusk logotyp, till startsidan

Digitalt stöd för valadministration

På den svenska marknaden finns idag ett fåtal digitala valadministrativa system. Det innebär att konkurrensen är begränsad, vilket i sin tur minskar marknadsaktörernas incitament att erbjuda kommunerna kostnadseffektiva och innovativa lösningar.

Föreningen Sambruks medlemskommuner inbjuds till att delta i ett samverkansprojekt kring en funktionell behovsanalys av ett befintligt digitalt valadministrativt system, för att specificera omfattning och förutsättningar vid etablering av systemet för svenska kommuners behov.

Syftet är att genomföra en noggrann funktionell och teknisk analys av förutsättningar för ett dansk-svenskt samarbete med syfte att ”importera” och översätta det danska Valghalla till svenska förhållanden och behov.

Sammanfattning

Projektet omfattar grundläggande funktionell behovsanalys av ett befintligt digitalt valadministrativt system, för att specificera omfattning och förutsättningar vid etablering av systemet för svenska kommuners behov.

Analysen utgår från ett befintligt danskt system, Valghalla, som används av 25 danska kommuner, från stora (Köpenhamn) till mindre.

I en inledande genomgång tillsammans med en större svensk kommun, har de grundläggande tjänsterna i Valghalla presenterats. Vi kan därmed konstatera att det finns en god överensstämmelse mellan svenska kommuners behov av digitalt stöd för valadministrativt arbete och det danska systemets funktionalitet. För att få en bättre uppfattning om förutsättningarna för en eventuell översättning av det danska systemet till svenska förhållanden och behov, krävs en mera detaljerad behovsanalys – såväl funktionellt som tekniskt (framförallt i form av översättning av danska ledtexter till svenska).

Föreningen Sambruk föreslår därför ett utredningsprojekt i form av ett samarbete mellan ett antal intresserade svenska kommuner och företrädare för det danska företag som utvecklat och förvaltar Valghalla. Projektet genomförs inom ramen för Föreningen Sambruks samverkanskoncept och till projektgruppen bjuds även in representanter för en tänkt svensk samarbetspartner, för bedömning av förutsättningar för uppsättning av en svensk drift- och förvaltningstjänst.

Bakgrund/problembeskrivning

På den svenska marknaden finns idag ett fåtal digitala valadministrativa system. Detta innebär att konkurrensen är begränsad, vilket i sin tur minskar marknadsaktörernas incitament att erbjuda kommunerna kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Danska kommuner har under senare år startat en förening som på många sätt liknar den verksamhet som Föreningen Sambruk framgångsrikt bedrivit i snart 15 år. Den danska föreningen startade 2009 och heter Offentligt Digitaliseringsfællesskab – OS².

Inom OS² har man utvecklat ett valadministrativt system benämnt Valghalla. Det danska systemet baseras på öppen källkod, vilket innebär att det finns mycket goda möjligheter till kostnadseffektiv vidareutveckling – även genom samarbete mellan danska OS² och Föreningen Sambruk, tillsammans med respektive förenings medlemskommuner.

Eftersom den inledande genomgången av det danska systemet tyder på att det finns en god överensstämmelse mellan danska systemets funktionalitet och svenska behov av digitalt stöd för valadministration, vill vi alltså bjuda in Föreningen Sambruks medlemskommuner till ett samverkansprojekt för att genomföra en noggrann funktionell och teknisk analys av förutsättningar för ett dansk-svenskt samarbete med syfte att ”importera” och översätta det danska Valghalla till svenska förhållanden och behov.

Projektgenomförande

  • Genomgång & analys av behov/krav på digitalt stöd för valadministration, jämförande analys av befintlig funktionalitet i det danska systemet Valghalla
  • Gap-analys, baserat på ovanstående genomgång samt estimat av erforderlig anpassningsinsats – inklusive översättning av samtliga ledtexter i systemet
  • Framtagning av projektplan för etablering av en svensk version av det danska grundsystemet, inklusive förslag till drift och förvaltningsåtagande

Målsättning för projektet

  • Att specificera grundförutsättningarna att översätta (språkligt och funktionellt) det danska valadministrativa systemet Valghalla till svenska kommuners behov

Vision – mål för fortsatt samverkan

  • Om grundförutsättningarna enligt ovan accepteras av projektets parter, kunna erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ för digitalt stöd för valadministration
  • Med en etablerad svensk version av det danska grundsystemet, kunna erbjuda ett utökat dansk-svenskt samarbete i det fortsatta vidareutvecklingsarbetet för systemet – vilket innebär betydligt större ekonomiska fördelar, när fler kommuner delar på utvecklingskostnaderna

Inbjudan att delta i projektet – omfattning och förutsättningar

Föreningen Sambruk svarar för etablering och styrning av utredningsprojektet, som bedöms kunna omfatta 3 - 7 kommuner samt ett par företag med expertis och tjänster inom det tekniska verksamhetsområdet. Intresserade kommuner inbjuds alltså att delta både som behovs- och kravställare och att praktiskt testa och utvärdera det befintliga danska grundsystemet.

En initial uppskattning innebär ett projektgenomförande på c:a 2 - 4 kalenderveckor, med en förväntad arbetsinsats av respektive projektpart om cirka 1 - 2 arbetsdagar. En konkret projektplan, inkl budget fastställs efter en initial genomgång tillsammans med anmälda intressenter och deltagande företagsrepresentanter.

Vid ett första gemensamt informations- och planeringsmöte kommer dessa faktorer att genomlysas för att fastställa en konkret projektplan. Genomförs som telefon-videokonferens innan midsommar 2017.

Intresseanmälan

Välkommen att anmäla dig/din kommuns intresse att delta – senast den 22 maj – till admin@sambruk.se

För vidarebefordran till aktuell person i kommunens valnämnd: Samverkansprojekt - Digitalt stöd för valadministrationPDF (pdf, 720.4 kB)

 

Intresserad? Mer information?

Claes-Olof Olsson; 0703-141192 claes-olof.olsson@sambruk.se

Läs mer om Föreningen Sambruk och vår verksamhet på www.sambruk.selänk till annan webbplats

samt den danska föreningen OS2https://os2.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785