Sambrusk logotyp, till startsidan

eSam-workshop; Det digitala klivet – från karta till verkstad

Drygt 50 representanter från offentliga Sverige – däribland Föreningen Sambruk – samlades den 8 mars för en uppföljande workshop i eSams regi, för att gå igenom sammanställningen av höstens workshopserie kring den gemensamt framtagna översiktskartan för digital samverkan

Syftet med dagens session är att redovisa det sammanställda resultatet från höstens workshopserie kring översiktskartan och arbetet med att identifiera gemensamma behov samt pågående och planerade initiativ.

Workshopserien har utgått från eSams så kallade översiktskarta över samverkande initiativ och behov och har haft följande utgångspunkt;
- Vilka är de gemensamma behoven och hur kan vi koordinera arbetet på statlig, kommunal och landstingskommunal nivå för att skapa största möjliga samhällsnytta?

I en serie workshops arbetar representanter för stat, kommun och landsting tillsammans

Seminariet inleddes dock med en nyinsatt punkt – presentation av nya aktörer i digitaliseringssverige;

 • Åsa Zetterberg berättade om sitt uppdrag som Sveriges första nationella digitaliseringschef/chief digital officer
 • Bengt Kjellson – av regeringen tillsatt särskild utredare och ordförande för Organisationskommittén för myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn – redovisade en lägesrapport i kommitténs arbete;
  • Den hittills benämnda digitaliseringsmyndigheten kommer formellt att heta ’Myndigheten för digital förvaltning’
  • Organisationskommittén arbete redovisas fortlöpande på Statens offentliga utredningars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster; där bl a förslag till verksamhetsplan för 2019-2021 har presenterats

Därefter presenterades sammanställningen av höstens workshop-serie, i form av ett antal slutsatser/konstateranden – återges i kort punktform:

 • Koncernperspektiv
 • Bra uppslutning & stort engagemang
 • Översiktskartan
 • År 1 - 150 noteringar
 • År 2 - 433
 • 2018; > 800

=> översiktskartan 4.0 behöver ny struktur/kostym…..

 • Grundläggande / återkommande frågor – från samtliga workshops;
  • Säker ID
  • Digitala mötet
   • Efterlysning; framåtsyftande sammanhållen bild
  • Effektiv informationsförsörjning
 • Känslomässiga frågor
  • Nationella ingångar vs mina sidor
  • Identitetsfrågan - frågan för allt
  • Proaktiv service - sååå mkt vi skulle vilja göra
 • Nya frågor;
  • Digitala mötet
   • Öppna mot näringslivet
  • Värdekedjor
   • Internationell handel
   • Läkemedelshanteringsprocessen
   • Krisberedskap
  • Informationsförsörjning
   • Utbildningsinfo
   • Behörighetskontroll
  • Nationella tjänster
   • Digitala kvitton
  • Nya tekniker
   • Blockkedjan
   • AI

Michael Söderlund & Michiko Muto från eSam sammanfattade workshop-arbetet till ett antal slutsatser och reflektioner:

 • Störst fokus
  • Digitala möten
   • eHM framhåller 15 års erfarenhet av öppna API:er
  • Digital myndighetsadmin
   • Dig beslutsfattande
   • eArkiv
  • Informationsförsörjning
   • Privatpersoner
   • Öppna data
   • Tydliggöra ekosystem för infoförsörjning (X-road)
   • Nationella tjänster
    • eID
    • Dig signering
    • Digitala ombud
    • Digitala tillstånd
    • Behörighetshantering & åtkomstkontroll
 • REFLEKTIONER
  • Mer verkstad - mindre pengar => Ökat behov av samverkan för större samhällsnytta
  • Mycket tvingande uppgifter => begränsar utrymmet för andra utvecklingsinitiativ
  • Samstämmiga budskap - inte sektorvisa
  • Fokus på gemensamma frågor = koncernnivån
  • Pågår mycket - MEN hur hänger det ihop?
 • Ex digitala mötet; 157 noteringar, MEN saknas gemensam beskrivning & ngn som håller i taktpinnen…
 • Ekosystem-tanken återkommer
 • Ökad mognad - på flera sätt
 • Vad sticker ut?
 • Digitala mötet - 7 noter
 • Dig mynd.admin - 2 noter
 • Infoförsörjn - 4 noter
 • Nationella tjänster - 2 noter

En för Föreningen Sambruks projekt särskilt intressant redovisning gjordes av Allan Gustafsson, ESO/Mapsec. Den fullständiga utredningsrapporten kommer i maj-18, men ett utkast presenterades vid eSam-dagen – huvudpunkterna;

 • Offentliga Sverige lider idag av ”informationsinfarkt”, dvs vi har ofantligt mycket information lagrat (ofta flera gånger) i flera olika system, varför informationsutbytet system-system blir extremt komplext – både tekniskt och juridiskt. Som exempel nämndes Stockholms läns landsting som har 1.300 olika vårdinformationssystem
 • Inom landstingsvärlden finns den nationella patientöversikten, NPÖ, men denna är ännu inte införd överallt
 • Utredningens förslag; ett Alexanderhugg – att vända på perspektivet och låta individen själv förfoga över sin information
 • Allan Gustafsson har – precis som Föreningen Sambruk, i projektet Ekonomiskt bistånd – konstaterat att den kommande, nya Dataskyddsförordningen faktiskt öppnar upp (juridiskt) möjligheten till individcentrerad lagring av personlig information, t ex om personens hälsa, samt även överföring av dessa uppgifter i elektroniskt format!
 • Utredarens konklusion är alltså att det går att realisera regeringens och SKL:s gemensamma vision – att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och eHälsans möjligheter för att uppnå god och jämlik hälsa och välfärd

Vi ser således fram emot ESO-rapporten i maj med stort intresse!

eHälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster efterföljande presentation av konceptet ’personligt eHälsokonto’ utgår från samma ansats som i EOS-rapporten – att individens hälsoinformation kan hämtas ut elektroniskt från olika vårdinstanser och lagras i ett s k eget utrymme. Denna satsning har utvecklats av eHälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen. Detta är både tekniskt och juridiskt möjligt att genomföra idag, men eHM:s applikation personligt eHälsokonto har stoppats av Datainspektionen. Dessa myndigheter har nu tagit frågan till juridisk prövning i domstol – vi avvaktar resultatet av denna prövning!

En ytterligare intressant rapport presenterades – en utredning från Finland, som utgår från det faktum att en persons hälsa beror på många faktorer i samhället och personens egna beteende. Rapporten beskriver ett förslag till ramverk, principer och modell för en s k individcentrerad lösning för styrning och behandling av personuppgifter:
MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing. Läs hela rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattningsvis – en mycket intressant och givande workshop i eSams mycket kompetenta medarbetares regi. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet och rapportering från vidareutvecklingen av Översiktskartan för digital samverkan.

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta

Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson,
claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-14 11 92 eller läs mer på Föreningens webbplats

Mer information om eSamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785