Sambrusk logotyp, till startsidan
Ny Dataskyddsförordning 2018

Föreningen Sambruk analyserar effekter av och förändrade förutsättningar med avseende på kommande Dataskyddsförordningen

Den nya Dataskyddsförordningen, som baseras på EU-förordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), träder i kraft i maj 2018. Föreningen Sambruk utvecklar och förvaltar ett antal digitala system och tjänster som berörs av det nuvarande Dataskyddsdirektivet och den nya förordningen. För att säkerställa att Föreningens system också kommer att uppfylla Dataskyddsförordningen, kommer ett särskilt utrednings- och analysuppdrag att genomföras under våren 2017. Två studenter vid Uppsala universitet kommer att genomföra uppdraget inom ramen för kursen Informationssystem C, vid Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala Universitet.

Inom Föreningen Sambruks projekt Ekonomiskt bistånd har två system tagits fram, som syftar till att förbättra verksamheten inom Socialtjänsten. Multifråga® är en sammanhållen frågefunktion som effektiviserar Socialtjänstens arbete i samband med handläggning av ärenden inom försörjningsstöd. eAnsökan-EkBist® är en internetbaserad e-tjänst för personer som söker fortsatt ekonomiskt bistånd.

Dessa tjänster behandlar personuppgifter. Hantering av personuppgifter regleras idag i Personuppgiftslagen, baserad på EU:s dataskyddsdirektiv. Dataskyddsdirektivet, och således även den svenska Personuppgiftslagen, kommer nästa år att ersättas av en ny Dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

Den nya Dataskyddsförordningen har ett flertal syften, bland annat att få till stånd en mer enhetlig tillämpning av dataskydd inom EU, samt att modernisera och anpassa regler till den digitalisering som skett i samhället sedan dataskyddsdirektivet formulerades. Detta innebär en del förändringar i förhållande till det nuvarande regelverket. Dessa inkluderar, men begränsas inte till, rättighet för en individ att få sina uppgifter raderade (”rätten att bli glömd”), rätt till att flytta personuppgifter (dataportabilitet), avskaffande av undantag för ostrukturerad information, samt införande av en princip om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (”privacy by design”) för system som behandlar personuppgifter.

I och med att GDPR är en EU-förordning så kommer dess regler att direkt gälla som lag i alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018.

  • Claes-Olof Olsson, Föreningens Verkst.tjm; Vi är mycket glada att få detta värdefulla stöd från Uppsala universitets studenter, det är en mycket bra fortsättning på vårt långvariga samarbete med universitetsvärlden. Persondataskydd i våra digitala miljöer är ett oerhört viktigt område och det är naturligtvis högst väsentligt att även Föreningen Sambruks lösningar kommer att uppfylla kraven i den nya Dataskyddsförordningen. Det nu aktuella uppdraget kommer att ge oss värdefullt underlag för att säkerställa att de system vi erbjuder Socialtjänsten verkligen motsvarar syftet med den nya förordningen. Vi räknar också med att få nytta av utredningsuppdraget, genom att nyttja underlaget som mall för motsvarande insatser inom våra övriga verksamhetsområden.

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-141192

Om du önskar med information om uppdraget, kontakta Owen Eriksson, Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet owen.eriksson@im.uu.se / 018-471 5150

Mer information om GDPR; http://www.elänk till annan webbplatsugdpr.org/länk till annan webbplats

och Dataskyddsförordningen http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/länk till annan webbplats

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785