Sambrusk logotyp, till startsidan
Dataskyddsförordning 2018

NY INBJUDAN! DELTA SOM MEDFINANSIÄR I ETAPP 2A i pilotprojektet för etablering av tjänst för kartläggning av personuppgifter med AI-stöd, som förberedelser inför Dataskyddsförordningen 2018

Styrgruppen har godkänt etapp 1 av projekt ’GDPR-inventering med stöd av AI’ och tillstyrkt fortsättning att starta upp etapp 2a genom att bjuda in såväl tidigare projektdeltagare som nya intressenter att delta i det fortsatta test- och konceptframtagningsarbetet!

Dagen D – den 25 maj 2018 – närmar sig, då den nya Dataskyddsförordningen träder i kraft!

Som en av de första aktiviteterna i förberedelsearbetet krävs en kartläggning av alla förekomster av personuppgifter i kommunens breda flora av olika informationssystem – både de som hanterar s k strukturerade data = verksamhetssystem, typ lön, ekonomi, soc, skola – samt inte minst de som innehåller s k ostrukturerade data, e-post, webbplatsen, m.m., m.m.

Fortsatt pilotprojekt, för etablering av effektivt stöd till förberedelsearbetet

För att effektivisera detta arbete har Föreningen Sambruk – i samverkan med ett par utvalda specialistresurser – genomfört etapp 1 av ett pilotprojekt (länkar till mer information om projektet och resultatet från etapp 1 sist i detta dokument), med syfte att etablera en praktiskt fungerande test- & analysmiljö, för utsökning av förekomst av persondata i komplexa digitaliserade miljöer. Den datorbaserade miljön stöds av såväl parameter­styrning och artificiell intelligens (AI)-stöd som mänsklig expertis. Målsättningen är att detta koncept kan erbjuda väsentliga effektiviseringsvinster i det omfattande kart­läggningsarbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav.

Pilotprojektets syfte är att verifiera konceptet och nyttoeffekter, samt att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.

Deletapp 2a

Här samlar vi juridisk expertis för att arbeta fram bredare definitioner av potentiella personuppgifter som omfattas av GDPR. Definitionerna översätts därefter till maskin­läsbara, sammansatta algoritmer, som sedan nyttjas för en förnyad genomlysning av testdata enligt samma modell som tidigare.

Arbetspaket 4 – Referensgrupper och labbmiljö

  • Etablering av teknisk referensgrupp
  • Etablering av juridisk referensgrupp
  • Etablering av fungerande produktionsmiljö

Arbetspaket 5 – Utsökning av personuppgifter & analys

  • Arbeta fram definitioner av potentiella personuppgifter som omfattas av GDPR
  • Översätta definitionerna till maskinläsbara, konkatenerade, algoritmer
  • Genomföra förnyad genomlysning av ”skarpa” verksamhetsdata i separat testmiljö

Förutsättningar för deltagande och medfinansiering

  • Projektbudgeten för varje återstående deletapp (2a respektive 2b) är 300.000 kr. Denna fördelas proportionellt mellan deltagarkommunerna – uppskattningsvis 30-50 Tkr per kommun.

Deletapp 2a omfattar alltså arbetspaket 4 och 5 enligt ovan, till vilket vi nu söker projektdeltagare och medfinansiärer, dvs totalt 300.000 kr.

När deltappen 2a genomförts och godkänts, startar initiering av deletapp 2b med en motsvarande inbjudan till deltagande och medfinansiering – uppskattningsvis i slutet av januari 2018.

GDPR projektupplägg

Mer information – ANMÄLAN

Arbetstiden fram till den 25 maj 2018 (datum då Dataskyddsförordningen träder i kraft) krymper i rask takt – vi vill alltså starta projektets deletapp 2a snarast möjligt, med målet att ha ett fullt etablerat koncept i början av 2018. Anmäl ditt intresse för deltagande så fort som möjligt – när vi har en projektgrupp av fem - åtta kommuner kör vi igång!

Kontakt, för vidare diskussion om former och samverkan!

Claes-Olof Olsson, Föreningen SAMBRUK; claes-olof.olsson@sambruk.se

Peter Mankenskiöld, Föreningen SAMBRUK; peter.mankenskiold@sambruk.se

Allmän information om projektet GDPR-INVENTERING MED STÖD AV ARTIFICIELL INTELLIGENSlänk till annan webbplats

Beskrivning av erfarenheter och resultat av genomförd etapp 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fil för vidarebefordranPDF (pdf, 1.1 MB)

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785