Sambrusk logotyp, till startsidan

Brukarcentrerad IT-utveckling inom personlig Assistans (BITA)

Föreningen Sambruk genomförde under 2007 - 2008 FoU/VINNOVA- projektet "Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS. Bakgrunden var en förstudie som Sambruk genomförde 2005 vilken visade att ärendehantering och administration inom LSS/LASS är en mycket tidsomfattande och kostsam verksamhet för kommunerna. Det gäller framför allt beslutshantering och tidsrapportering mellan assistansberättigade, assistansutförare - kommunerna och Försäkringskassan. En stor del av administrationen sker manuellt utan elektroniskt stöd.

Projektet "Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS" har bedrivits som en processinriktad verksamhets-/IT-utveckling. Vägledande för arbetet har varit att skapa interorganisatoriska processförbättringar (sammanhållen e-förvaltning). Projektet har haft FoU- stöd där forskare ansvarat för modelleringsledning och dokumentation.

Arbetet har delats upp i en verksamhetsdiagnos, kravspecificering och design av IT-system.

E-tjänstens funktionalitet

Följande hanterar dagens system:

  • Datafångst för tidsrapportering sker vid källan (av personlig assistent) med webbinloggning
  • Brukare och god man ges möjlighet att granska schema och tidrapporter via e-tjänst
  • IT-systemet ger möjlighet att skicka komplett, kvalitetssäkrad räkning till Försäkringskassan
  • Utbetalning görs efter faktiska timmar, inte schablon

Förvaltningsråd inom Sambruk


Ett interimistiskt förvaltningsråd för systemet bildades våren 2011
Förvaltningsrådet för BITA bestårav representanter från de kommuner som har bidragit till framtagning, anskaffning och förvaltning av systemet. Förvaltningsrådet kan komma att utvecklas med ytterligare kommuner som använder eller har för avsikt att använda systemet.

För projektet finns följande SGM undertecknat.
SGM3 - Utveckling, samverkan mellan Sambruk och Utvecklingspartner
SGM6 - Leverantörsmedverkan

Projektledare
Lotta Ruderfors, projektledare
Lotta Ruderfors
Tfn: 0705-717747
Film
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785