Sambrusk logotyp, till startsidan

Elektroniskt bevarande

Syftet med projektet Elektroniskt bevarande är att kommuner ska kunna bevara handlingar som skapas elektroniskt i elektronisk form utan tidsgräns. Visionen är att få en gemensam källa för denna information. Drivkraften är att göra informationen tillgänglig, så att den kan användas på nytt - både av allmänhet, och av verksamhet.

I den första etappen specificerades inleverans till ett digitalt arkiv samt återskapande från arkiv. Läs mer under Projektbesk. etapp 1.

I den nyligen avslutade andra etappen specificerades själva e-arkivet. Samtidigt genomfördes utredningar av begreppet mellanarkiv, juridiska villkor samt kommunövergripande samarbete kring e-arkiv. Läs mer under Projektbesk. etapp 2

Sammanlagt har 47 kommuner deltagit i projektet och har lockat deltagare från både stora; Malmö stad och mindre; Ockelbo kommun. Totalt 7 arbetsgrupper med nästan 100 deltagare har arbetat med olika uppgifter.

Projektet Elektroniskt bevarande presenterade slutrapporten i Eskilstuna torsdagen den 20 oktober 2011. Slutrapport med bilagor hittas under Relaterat i högermarginalen; Slutdokument, etapp 2

Presentation av slutrapport och diskussion om fortsättning på projektet, etapp 3 - Upphandling; finns som webbsändning http://bambuser.com/node/2126696länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudmål för etapp 2


har varit att ta fram ett underlag med krav på funktioner och innehåll för e-arkiv.

Underlaget kan användas av kommunen vid upphandling, utveckling eller andra lösningar för att tillvarata, bevara, förvalta och tillhandahålla information. En viktig framgångsfaktor i projektet har varit att deltagarna kommer från både arkiv, verksamhet och IT.

Slutprodukt för etapp II är dels en sammanställd kravspecifikation innehållande tekniska krav och legala krav kring hantering av allmänna handlingar. Som komplement finns även en beskrivning för kommunen över nödvändiga åtgärder som behöver vidtas innan implementering. Exempelvis kan det vara organisation, fördelning av ansvar, inventering av informationsinnehåll osv.

eSamhället och arkivet

Bilagor till slutrapporten
Bilaga 1 - Ordlista
Bilaga 2 - Vägledning Kravspecifikation e-arkiv
Bilaga 3 - En redogörelse kring metadata och XML
Bilaga 4 - Leveranshandledning
Bilaga 5 - Checklista för digital arkivering
Bilaga 6 - Juridiska villkor — förutsättningar och konsekvenser
Bilaga 7 - Kommunövergripande samarbete kring e-arkiv

Ett praktiskt exempel som illustrerar leveranshandledningen kommer att publiceras inom kort.

Etapp 3


Målet för etapp 3 är att genomföra en upphandling med framtagen kravspecifikation och ska resultera i ett ramavtal som kommunerna kan avropa ifrån.

Efter överläggningar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt IT Forum Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har det beslutats att starta ett nytt projekt med namnet e-arkiv. Detta projekt syftar till en gemensam upphandling av ett ramavtal för ett e-arkiv system. Alla kommuner (och även landsting) kan sedan avropa via ramavtalet. Upphandlingen sker under SKLs regi, med hjälp av SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

I nuläget arbetar en arbetsgrupp fram ett projektdirektiv. Efter godkännande kommer projektet att starta första kvartalet 2012. Mer information kommer inom kort.

Riksarkivet


I september 2011 startade Riksarkivet projektet e-arkiv och e-diarium. I projektet ska specifikationer tas fram som är gemensamma för hela den offentliga förvaltningen. Syftet med specifikationerna är att de modeller, begrepp och standarder som används ska bli lika.
Projektavslut

Projektet avslutades per 2011-10-30.

Elektroniskt bevarandes slutrapport presenterades i Eskilstuna 2011-10-20

Elektroniskt bevarandes slutrapport presenterades i Eskilstuna 2011-10-20

Slutrapport 20111020
Film
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785