Sambrusk logotyp, till startsidan

Informationssäkerhet, nätverk

I samband med att ett nationellt nätverk bildats, med motsvarande verksamhetsinriktning, kommer Sambruks Informationssäkerhetsnätverk upphöra och ingå i det nationella.

Inom ramen för Sambruks projekt- och nätverksarbete har en grupp informationssäkerhetsansvariga under ett antal år framgångsrikt samverkat i ett nätverk under ledning av Jönköpings Informations-säkerhetschef, Ola Henriksson.

Informationssäkerhetsnätverket Sveriges Kommuner bildades under våren 2011 som ett initiativ från kommunerna själva. SKL och MSB står bakom nätverket som nu har över 100 medlemmar. Nätverket har antagit förkortningen KIS - "Kommunernas Informationssäkerhets Nätverk" .

Nätverket kommer att delta vid Sambruks och Kommits höstkonferens 9 november 13.30 - 15.45  och hälsar välkommen till den tredje nätverksträffen.
Nätverkets innehåll och upplägg kan komma att justeras beroende på vilka som anmäler sig. Om det är övervägande nya deltagare, lägger vi större fokus på bakgrund, mål och syfte. Om det är övervägande tidigare mötesdeltagare, lägger vi större fokus på uppföljning av beslut och inriktning, samt diskuterar igenom aktuella frågeställningar

Välkommen Stephen Dorch samordnare av nätverket

Bakgrund


Kommunernas verksamhet är omfattande och komplex, med många olika intressenter och med ett stort beroende av information. Information är ett vitt begrepp som inkluderar allt från kunskap och information som enskilda medarbetare har, till information lagrad i IT-system.

En effektiv och säker användning av information är en förutsättning för kommunens
verksamhet och för förtroendet för dess förmåga att leverera service till kommuninvånare och företag. Offentlighetsprincipen ställer ytterligare krav på kommunens informationshantering. Detta sammantaget gör information till en av kommunens viktigaste resurser.

Informationssäkerhet är därför viktigt för kommunen och arbetet med informationssäkerhet berör alla delar av kommunens verksamhet. Ett sunt och vaket säkerhetsmedvetande hos alla berörda är en förutsättning för ett väl fungerande informationssäkerhetsarbete.

Säkerhet beskrivs ofta i negativa termer — bristen på säkerhet. Detta är inte speciellt meningsfullt för kommunen. Det är viktigt att se på säkerhet som en egenskap som bevarar och stöder kommunens verksamhet.  

Syfte


Bilda ett nätverk med representanter från intresserade kommuner, inom föreningen Sambruk. Syftet med nätverket kan exempelvis vara:
  • Utbyta erfarenheter inom informationssäkerhetsarbete
  • Ta fram metodhandböcker, policydokument m.m. eller ett grundmaterial till dessa
  • dokument som sedan kan vidareutvecklas inom kommunen
  • Ordna gemensam utbildning inom området
  • Övriga frågor inom området som kan vara av intresse att samarbeta kring

Förväntade effekter


Genom att samarbeta kring dessa frågor kan man nytta varandras kunskaper och redan framtaget material. Det finns möjlighet att dela på ev. kostnader för utveckling inom olika områden.

Detta innebär förhoppningsvis:

  • Arbetet kan göras mer tids- och kostnadseffektivt
  • Frågorna hanteras på ett likvärdigt sätt inom Sambruks olika kommuner
  • Informationssäkerheten inom kommunerna förbättras
Nätverksledare
Ola Henriksson, nätverksledare
Ola Henriksson
Tfn: 070-544 43 14
Film
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785