Sambrusk logotyp, till startsidan

Programvara

Här finns information om olika programvaror som har tagits fram i Sambruks projekt, varvid vi i text sammanhållet beskriver viktiga utgåvor av programvara inom Sambruk.

Programvaran eller andra utgåvor återfinns dock inte i sig här, utan här hänvisas istället in till projektytorna, där programvaran ligger i sitt rätta sammanhang.

Några av de programvaror som hittills tagits fram:

  • BITA- Personlig assistans (Brukarcentrerat IT-stöd inom personlig Assistans)

Inom ramen för BITA-projektet har systemet byggts med Kumla som pilotkommun. Grunden för utveckling av systemet har varit de önskade funktioner som togs fram i LSS/LASS-projektet, kompletterade med nya behov som uppstått och innebär en förbättrad situation för alla inblandade aktörer; brukare, assistenter och arbetsledare.
 
Utvecklingen av systemet har skett agilt, vilket inneburit att systemutvecklaren visat upp aktuell version för de olika intressenterna i syfte att inhämta feedback för att anpassa fortsatt utveckling. En viktig del har också varit att bygga systemet på ett generellt sätt, för att med minsta möjliga merarbete anpassa och använda systemet i en ny kommun.
 
Systemet lyder under Sambrukgemensamt material (SGM), vilket innebär att upphovsrätten för systemet finns hos Sambruk.

  • Innoveta - Kundcenter, sammanhållen ärendehantering

Kundstödssystemet Streamflow och Streamflow Surface är utvecklade som open source i samverkan mellan Sambruk, Jönköpings kommun och företaget Jayway. Båda produkterna är licensierade under Apache.
 
Streamflow har öppna, standardiserade gränssnitt för integrationer vilket är avgörande om systemet skall fungera som ett ärendenav. Ärenden kan via navet flödas, skickas mellan kontaktcenter och förvaltningar (oberoende av var de sitter geografiskt), när information behöver delas.

  • Ekonomiskt bistånd - Multifråga

Informationsgivning från sex myndigheter till socialtjänsten. Detta är en webbapplikation för handläggare vilken på en och samma gång kontaktar de olika myndigheterna för att hämta och visa information om ett hushåll som söker bistånd. Det finns även ett Nyttomeddelande för integration med verksamhetsapplikation.

  • Ekonomiskt bistånd - eAnsökan

Pilot för eTjänst som den biständssökande själv kan fylla i ansökan via.

  • Fixa min gata

Fixa Min Gata är en webbaserad tjänst där medborgare rapporterar fel i gatumiljön genom att mata in postnummer, gatunamn och område, eller låta webbtjänsten lokalisera användaren automatiskt. Tjänsten har ett webbgränssnitt vilket innebär att ingen programvara behövs förutom webbläsare och internetåtkomst - via mobil eller dator. I tjänsten presenteras översikt och historik så att intresserade kan se hur och när ett fel följs upp och åtgärdas.
 
Systemet är fri programvara/öppen källkod vilket gör det möjligt för fler länder att implementera systemet utan licenskostnad och med full tillgång till den kod som behövs för att anpassa systemet för nationella och lokala förhållanden.
Tjänsten bygger på öppen och fri kartdata och en öppen och fri implementation av karttjänsten, OpenStreetMap.
 
Gränssnittet för tjänsten följer en väldokumenterad standard för åtkomst av öppen data, vilket innebär att det inte finns något leverantörsberoende för att utveckla ytterligare tjänster. Tjänsten bygger på öppen källkod och standarden för att via API:et hämta data är öppen och känd, med flera referensimplementationer och god dokumentation, vilket inte ger några inlåsningseffekter.
 
Mer info om systements API (programmeringsgränssnitt) kring tjänster att interagera med systemet finns på http://wiki.open311.org/APIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
API:et följer en öppen och väldokumenterad standard, Open311 och mer info om vad det innebär finns på http://open311.org/learn/ länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • UKA - Uppföljningssystem för det kommunala aktivitetsansvaret

Navigatorcentrum Trelleborg erhöll 2011 från Ungdomsstyrelsen bidrag, som syftade till att utveckla verktyg för att kvalitetssäkra verksamheter inom UVAS, unga som varken arbetar eller studerar. Resultatet av projektet, som genomfördes med hjälp av det erhållna bidraget, är ett IT-baserat system som gör det möjligt att på ett överskådligt och lätthanterligt sätt dokumentera och följa de ungdomar som faller inom det kommunala informationsansvaret. Systemet ger handläggarna en daglig överblick och kan också presentera sammanställd information över tid, för att kunna följa upp verksamheten.

För att skapa en stabil och effektiv organisation för den framtida driften, systemförvaltningen och dessutom stödja implementeringen i alla till-kommande kommuner har projektet etablerats inom Föreningen Sambruks projektportfölj och samverkanskoncept.

Projektet har levererat ett fullt körbart, webbaserat stödsystem för kommunens personal som arbetar med ungdomar som faller inom det kommunala aktivitetsansvaret. Systemet finns tillgängligt för alla svenska kommuner, som önskar nyttja detsamma, via en s k molnbaserad tjänst.

En förvaltning-, support- och utvecklingsfunktion finns etablerad, och användare/intressenter tecknar genom föreningen Sambruk följande avtal:

Förvaltningsavtal

SGM5 - Användning

PUB - Personuppgiftsbiträdesavtal

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785