Sambrusk logotyp, till startsidan

SKL-CeSam, Projektkoordinering

Vid tillkomsten av SKL:s Center för eSamhället — CeSam för ett år sedan, träffades en överenskommelse om ett fördjupade samarbete mellan Sambruk och CeSam. Ett konkret exempel på detta samarbete är att Sambruk nu förstärker CeSams samordningsfunktion för de nyligen startade projekten inom ramen för den VINNOVA-finansierade satsningen på ´CeSam — partnerskap för digitala välfärdstjänster´.

Lotta Ruderfors kommer att stödja de tio delprojekten avseende bl a kommunikation och rapportering till VINNOVA, under projekttiden fram till sommaren 2013.

Projektet syftar till att genom partnerskap och bred samverkan bana väg för fler och smartare digitala välfärdstjänster och stärka innovationskraften i kommunal sektor.

Ett av de tio delprojekten är det samverkansprojekt mellan föreningarna Sambruk, KIVOS och FFKP, som syftar till att implementera den ursprungligen engelska applikationen för synpunktshantering, fixmystreet.com. Den svenska versionen, fixamingata.se, kommer att sättas upp som Sveriges första kommungemensamma e-tjänst i en molnbaserad lösning och beräknas tas i drift redan under våren 2013.

Ramprojektet har delats in i delprojekt där kommunikation och rapportering till Vinnova ingått.

Digitalt skolbibliotek >>PDF (pdf, 26.6 kB)
Ett bibliotek innehåller idag en samling med böcker där information och kunskap hämtas, men vad händer i framtiden...???

Digitalt stöd miljöbalkstaxa >>PDF (pdf, 14 kB)
Denna taxemodell ger kommunerna ett verktyg som ökar möjligheten att göra en planering av tillsynsarbetet som bygger på de verkliga förutsättningarna. Modellen bygger på risk- och efterenhetsbedömningar, som fullt införda ger verksamhetsutövarna en chans att, genom ett bra miljöarbete, kunna påverka tillsynen och avgifterna. Underlaget ger också stöd för att prioritera tillsyn av de verksamheter där riskerna är som störst.

Öppen elevdata >>PDF (pdf, 23.5 kB)
Bilaga 1 - Öppen elevplattform — några reflektioner kring varför, vad och hur >>PDF (pdf, 155.1 kB)
Förstudiens huvudsyfte är att hitta en gemensam grund för tillvägagångssätt att driva utvecklingen av skolans administrativa system och även ge rekommendationer för beslut om framtida vägval.

Öppna programarkivet >>PDF (pdf, 15.9 kB)
Under det senaste året har ett antal aktörer som SKL, Sambruk, Kivos, OpenSource Sweden tagit upp diskussionen om att försöka få till en ny samlingspunkt på webben med fokus på information kring användning av öppen programvara.

Enklare föräldraskapserkännande >>PDF (pdf, 24.3 kB)
Alla kommuner administrerar idag erkännande av faderskap och anmälan om gemensam vårdnad för de barn där de nyblivna föräldrarna inte är gifta. Syftet är att ett juridiskt bindande faderskap och uppgifter om vårdnadshavare ska finnas i folkbokföringsregistret.

Digitaliserad tjänst för bygglov >>PDF (pdf, 22.8 kB)
Bilaga 1 - Harmonisering av kommunernas planarbete i digital miljö >>PDF (pdf, 332.9 kB)
Bilaga 2 - Nulägesanalys avseende hinder och möjligheter >> PDF (pdf, 332.9 kB)
Bilaga 3 - Info om projektet >>PDF (pdf, 32.7 kB)
Idag handläggs cirka 120 000 bygglov i Sverige varje år. Dagens hantering med en stor mängd pappersmaterial i kombination med ett digitalt ärendehanteringssystem kan inte skapa särskilt mycket större effektivitet. Med en digital hantering förenklas hanteringen av bygglov avsevärt. Främst för att det blir en harmonisering av processen för bygglovshanteringen, men också ett fokus på kundernas behov vid inlämning av ansökan, kommunikation med myndigheterna under ärendets gång likväl som status på ärendet.

Digitalisering av valadministration >>PDF (pdf, 15.9 kB)
Idag hanteras merparten av all administration i samband val manuellt. Röstlängder trycks upp för manuell avprickning, rösträkningen sker manuellt och det saknas bra IT-stöd för planeringsarbetet av valprocedurerna. Hanteringen kring val är generell och därför bör det finnas goda förutsättningar att ta fram specifikationer och utveckla lösningar som kan användas över hela landet.

Samordnad informationsarkitektur >>PDF (pdf, 18 kB)
I projektet Samordnad informationsarkitektur utformas och prövas en arbetsmetodik för att kartlägga, samordna och publicera beskrivningar som skall kunna tillämpas universellt inom kommunens alla verksamhetsområden.


Projektet avslutades per 2013-06-15.

Projektledare
Lotta Ruderfors, projektledare
Lotta Ruderfors
Tfn: 0705-717747
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785