Sambrusk logotyp, till startsidan

EGIL - elever & grupper i digitala läromedel

Utvecklingsprojekt för effektivare beställning av digitala läromedel

Sammanfattning

Projektet har, i en första etapp, utvecklat en klientprogramvara som hämtar uppgifter om en skolhuvudmans elever, som ingår i urvalet till en viss läromedelstjänst, och skickar dem till leverantören (läromedelsförlag) av tjänsten.

Applikationen, benämnd EgilSCIMClient (ESC) är idag utvecklad för att köras i en Linux-miljö mot en LDAP-katalog, som innehåller all erforderlig data om skolans elever, personal och gruppsammansättning (klasser). Den är testad och klar att köras mot Gleerups’ och Studis användarkataloger och vi räknar med att övriga läromedelsförlag inom kort sätter upp motsvarande funktion i sina systemmiljöer. Andra versioner av ESC (t ex för Windows 10 och kommunikation mot en SQL-databas) kommer också att göras tillgängliga, inom ramen för den förvaltningsfunktion som etableras inom kort.

Bakgrund/problembeskrivning

Skolan genomgår en “digitalisering” i rask takt idag. I praktiken innebär detta att eleverna förses med en digital enhet (dator, läsplatta, el dyl) och därigenom får tillgång till ett ständigt växande utbud av digitala tjänster. Tjänsterna ersätter i stor utsträckning traditionella läroböcker och övningsmaterial i pappersform, alternativt fungerar som komplement till traditionella läromedel i undervisningen. Tjänsterna kan vara komplexa, som en lärplattform, eller avgränsade för specifikt syfte.

Gemensamt för de flesta digitala tjänster avsedda för skolelever, är att de kräver att eleven autentiserar sig – loggar in – för att använda tjänsten. I flertalet tjänster behövs även ett sätt för tjänsten att hålla reda vad eleven har gjort, samt i vissa fall vara tillgängligt för den undervisande läraren. Därför har de flesta tjänster en användardatabas med de elever och lärare som skall använda tjänsten.

Hittills har det inte funnits något bra sätt att hantera elevernas konton i externa tjänster. Vanligen sköts detta genom att någon på skolan eller kommunen skickar Excel- eller csv-filer med kontouppgifter till tjänsteleverantören, som skapar konton i sitt system. I vissa fall finns ett administrationsverktyg till tjänsten, där någon på skolan eller kommunen skapar konton “för hand”. Vissa tjänster skapar ett konto första gången en person loggar in.

Att skapa konton är oftast hanterbart, men att underhålla dem och så småningom se till att de tas bort är betydligt svårare. Det är troligt att det i många tjänster finns mängder av gamla konton som borde varit raderade, men eftersom det inte finns något effektivt sätt att göra det på så ligger de bara kvar.

Den nya Dataskyddsförordningen ställer mycket höga krav på en säker och välstrukturerad behandling av personuppgifter – både internt och i externa tjänster. Det är därför av stor vikt att även användarkonton i denna typ av applikationer hanteras på ett säkert och effektivt sätt.

Ny standard = nya möjligheter

I januari 2018 publicerade SIS standarden SS12000, som definierar hur data skall överföras mellan olika system inom skolans värld.

En tillämpning av denna standard är just att kunna skapa, underhålla och radera användarkonton i externa tjänster. Hanteringen av konton kan enkelt automatiseras och genom enkla urvalsregler kan skolhuvudmannen säkerställa att precis rätt konton alltid finns i tjänsterna. I praktiken innebär det att skolhuvudmannen helt kan ta kontrollen över de användarkonton som finns i externa tjänster och därmed ta ett stort steg i riktning mot att uppfylla kravet på att veta exakt vilka personuppgifter som behandlas/lagras och var uppgifterna finns.

Intresset är stort bland läromedelsförlagen att komma igång med kontohantering enligt denna standard. På skolhuvudmannasidan är intresset ännu inte lika stort, trots att det är skolhuvudmannen som är personuppgiftsansvarig och därmed den som ansvarar för att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

Den nya klientprogramvaran EgilSCIMClient – ESC

Baserad på den nya SIS standarden SS12000 (sprungen ur ett initiativ och förarbete av Föreningen Sambruk för mer än tio år sedan), som definierar hur data skall överföras mellan olika system inom skolans värld, har vi nu realiserat en klientapplikation för att enkelt kunna skapa, underhålla och radera användarkonton i externa tjänster. Klienten hämtar uppgifter om de elever som ingår i urvalet till en viss tjänst (t ex digitala läromedel hos utvald läromedelsleverantör) och skickar dem till tjänsten. Klienten ser också till att uppgifter korrigeras i tjänsten om de ändras hos skolhuvudmannen och att kontot raderas när det inte längre ingår i urvalet.

Därmed kan hanteringen av konton automatiseras och genom enkla urvalsregler kan skolhuvudmannen säkerställa att precis rätt konton alltid finns i tjänsterna. I praktiken innebär det att skolhuvudmannen helt kan ta kontrollen över de användarkonton som finns i externa tjänster och därmed ta ett stort steg i riktning mot att uppfylla kravet på att veta exakt vilka personuppgifter som finns och var dessa finns.

Mer information och tillgång till ESC

 

Kontakta Projektledaren, Claes-Olof Olsson - kontaktuppgifter ovan!

Projektledare

Lotta Ruderfors

Claes-Olof Olsson
E-post: claes-olof.olsson@sambruk.se
Tfn: 0703-14 11 92

Projektidé

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785