Sambrusk logotyp, till startsidan

UKA - förvaltning #kommunalaaktivitetsansvaret

Uppföljningssystem för det Kommunala Aktivitetsansvaret -
ett fullt körbart, webbaserat stödsystem som kommunens personal/handläggare använder för dokumentation och uppföljning vid arbete med ungdomar som faller inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Systemet är uppbyggt för att stödja kommunens personal/handläggare under hela processen (kartläggning, uppsökande & insatser).

Se filmen om hur en kommun använder UKA i sitt dagliga arbete!

Ett antal kommuner har samverkat kring att utveckla ett IT-baserat verktyg som ger handläggarna ett effektivt stöd i arbetet med att stötta ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år.

Systemet ger handläggarna en daglig överblick och kan också presentera sammanställd information över tid, för att kunna följa upp verksamheten. Dessutom producerar systemet enkelt den information som Skolverket erfordrar fr.o.m. 2015. 

Bakgrund

Kommunerna har i samverkan genom Föreningen Sambruk formaliserat en molnbaserad driftstjänst, med en operationell drift- & förvaltningsfunktion, som övertagit det fortlöpande ansvaret för systemet gentemot samtliga intressenter och brukare av systemet.

 

Lagen om Kommunalt Aktivitetsansvar

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Den 1 januari 2015 förtydligades det kommunala aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informationsansvar).
Förtydligandet innebär att kommunerna ska föra ett register över de
ungdomar som omfattas av ansvaret. De ska även dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.

Från och med 2015 samlas statistik in från kommunerna om ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Statistiska centralbyrån har i uppdrag, av Skolverket, att sköta insamlingen.

Allmänna råd 2016 framtagna av SkolverketPDF (pdf, 500 kB)

Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i ska rapporteras till SCB. Detta sker två gånger per år, till 1 februari och 1 september. Systemet UKA hjälper till att exportera de uppgifter som ska skickas in för varje individ.


Förvaltningsråd

För Uppföljningssystemet för det Kommunala Aktivitetsansvaret finns ett förvaltningsråd tillsatt. Förvaltningsrådet består av representanter från de kommuner som har bidragit till framtagning, anskaffning och förvaltning av systemet. Förvaltningsrådet utgör den effektiva organisation som svarar för den gemensamma driftfunktionen, samt förvaltning och vidareutveckling av systemet. Vidareutvecklingen av systemet sker i nära samverkan mellan systemets användare och utvecklare vid kontinuerliga uppföljningsmöten där funktioner diskuteras och prioriteras.

Förvaltningsorganisationen arbetar i enlighet med Föreningen Sambruks samverkanskoncept. I organisationen finns teknisk supportfunktion för stöd vid implementering i alla till­kommande kommuner, samt för det fortsatta praktiska/tekniska utvecklingsarbetet.

Förvaltningsrådet kan komma att utvecklas med ytterligare kommuner som använder eller har för avsikt att använda systemet. Som molnbaserad tjänst kan systemet snabbt tillgängliggöras för alla svenska kommuner, som önskar använda systemet.

Förvaltningsrådet har kommit överens om en årlig förvaltningsavgift 2017 motsvarande 0,35 kr per kommuninvånare. Ju fler kommuner som ansluter sig för att stödja det fortsatta arbetet, innebär att en högre ambitionsnivå kan sättas, alternativt att den årliga avgiften sänks - detta beslutas av Förvaltningsrådet.


Här kan du se filmen från konferensen 25/5 2016

Örebro kommun, Monica Möller, Rektor

Emil- ett namn på en lista eller en uppmärksammad individ?PDF (pdf, 167.8 kB)

För det Kommunala aktivitetsansvaret i Örebro är alltid målet att se samtliga ungdomar och deras individuella behov. För att kunna flytta fokus från inventering och hantering till bemötande och aktivitet måste det administrativa arbetet förenklas och förbättras. Örebro kommun utvecklar nu arbetet med IT-stöd för att fokus ska ligga på rätt sak, dvs på individen Emil och hans behov istället för på listor, pärmar och excel-ark.

Förvaltningsledare

Rigmor Wassberg
E-post: rigmor.wassberg@ostersund.se
Tfn: 063-14 30 93

Broschyr

Broschyr UKA

Regeringen

Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster; Inger Ashing

Syfte - att främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Nationell strategilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner 

Dimitrije Gilezan, Jönköping

dimitrije.gilezan@jonkoping.se  036-107915

Sara Junti, Östersund

sara.juntti@ostersund.se          073- 270 17 69

Susanne Hindemith,  Helsingborg

susanne.hindemith@helsingborg.se

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785