Sambrusk logotyp, till startsidan

Webbaserat stöd ICF & KVÅ

Förstudie av Webbaserat stöd för ICF och KVÅ

Socialförvaltningen på Region Gotland genomför tillsammans med ImCode förstudien på uppdrag av Sambruk.

På Socialförvaltningen inom Region Gotland använder personalen ICF-koder när man för journal för brukare/patienter. Klassifikationen ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa och KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder).

Förstudien ska resultera i en specifikation över omfattning, grundfunktionalitet, ev. tilläggsfunktionalitet, översiktlig arkitektur och uppskattad utvecklingskostnad för ett IT-stöd.

Bakgrund
År 2000 antogs ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) av WHO, och 2003 hade Socialstyrelsen översatt klassifikationen till svenska.
Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), som ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF.

Hösten 2000 remissbehandlades en första version av en klassifikation som fick namnet
Klassifikation av medicinska åtgärder (KMÅ). Det föreslogs också att den struktur som finns i Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF), även skulle kunna användas i en åtgärdsklassifikation.
Koder och åtgärdsförteckningarna lades ut på Socialstyrelsens webbsida årsskiftet 2004-2005 under det slutgiltiga namnet Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ).

Socialstyrelsen förvaltar ICF och KVÅ i Sverige, och framtagning av definitioner styrs i Sverige av Socialstyrelsen, men i grunden från WHO. ICF är uppbyggd med koder, vilket betyder att definitionen är den samma överallt.
Det finns totalt sett ca 1 700 koder/sökord i ICF som tillhandahålls av WHO och i Sverige av Socialstyrelsen.

Från WHO kommer också s.k. Core sets (internationellt beprövade mallar) och mallar (lokala/egna varianter) som beskriver olika sjukdomstillstånd. Dessa består av ett antal fördefinierade ICF-koder som är typiska vid ett visst sjukdomstillstånd, t.ex. vid en Stroke. Dessa Core sets kan innehålla någon/några av alla 1 700 koder.

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Användbarheten är störst inom den landstingskommunala sektorn, dvs. primärvård, specialistmottagningar och sluten- respektive öppenvård vid sjukhusen. KVÅ kan även användas inom den kommunala sjukvården men än så länge är de specifika åtgärderna från detta viktiga område otillräckligt beskrivna. Förhoppningsvis kommer KVÅ inom de närmaste åren att kompletteras även inom detta område. Det finns ca 9 000 KVÅ-koder.

ICF-koder
Inom Region Gotland används idag ca 150 ICF-koder och det finns behov av att kunna välja ut de ICF-koder som Region Gotland använder och presentera dess definition på ett bra sätt för personalen som ska använda dessa.

Man använder även s.k. Core sets och mallar som också behöver en lokal anpassning av globala och nationella direktiv/rekommendationer. Inom Region Gotland behöver man tolka och anpassa Core sets till de koder (150 av 1 700) som används. Man kan också behöva skapa egna mallar.

KVÅ-koder
Kopplat till många ICF-koder finns det KVÅ-koder. Det finns ca 9 000 KVÅ-koder varav ca 180 används av Region Gotland. Eftersom dessa koder kopplas till ICF-koderna måste även här en anpassning göras beroende på vilka ICF-koder, Core sets och KVÅ som Regionen valt att arbeta med.

Uppdatering av data
Arbetet med att definiera och revidera ICF, Core sets och KVÅ är under ständig utveckling vilket innebär att det kommer reviderade formuleringar till ICF- och KVÅ samt nya Core Sets från WHO/Socialstyrelsen där uppdateringar behöver bevakas.

Förstudierapporten levererades 2013-02-31 och har lämnats till CeSam, Socialstyrelsen och KSL för synpunkter.
Projektledare
Socialförvaltningen Region Gotland
Öystein Lillienskjöld Berge
Tfn: 0498-26 34 02

ImCode
Crister Karlén
Tfn: 0498-200 341, 0739-80 60 11

Sambruk
Lotta Ruderfors
Tfn: 0705-71 77 47
Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785