Sambrusk logotyp, till startsidan

GDPR-INVENTERING MED STÖD AV ARTIFICIELL INTELLIGENS

Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen.

För att effektivisera arbetet med inventering av alla datamängder för klassificering inom ramen för arbetet med nya Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25/5 2018 genomför Föreningen Sambruk – i samverkan med ett par utvalda specialistresurser ett pilotprojekt.

GDPR föreberedelser

Målsättningen är att erbjuda en tjänst som medför väsentliga effektiviseringsvinster i det omfattande kartläggningsarbetet, som ingår i förberedelser för att säkra organisationens (och IT-miljöns) uppfyllelse av den nya Dataskyddsförordningens krav.

Pilotprojektets syfte är att verifiera konceptet och nyttoeffekter, samt att sätta upp ett långsiktigt hållbart koncept som kan erbjudas alla Sambruk-kommuner (och även andra intressenter) att kunna genomföra motsvarande kartläggningsarbete.

Förväntad nytta/resultat

Den paketerade tjänsten tas fram med syfte att kunna användas av alla aktörer inom offentlig sektor (Statliga- och kommunala myndigheter och bolag samt landsting och regioner) med avsikt att effektivisera arbetet med inventering av datamängder, bland annat för utsökning av förekomst av persondata i komplexa digitaliserade miljöer omfattande såväl strukturerad som ostrukturerad information.

GDPR Projektupplägg
  • Projektet delas upp i två etapper, enligt ovanstående bild; Etapp 1 omfattar en första pilot för att verifiera konceptet tekniskt, juridiskt, samt bedöma nyttoeffekter
  • Efter leverans av beslutsunderlaget från etapp 1 genomförs en ny inbjudan att delta i projektets etapp 2

Kontaktperson

Peter Mankenskiöld

Peter Mankenskiöld
E-post: peter.mankenskiold@sambruk.se
Tfn: 0761-70 45 60

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785