Nätverket för standardisering inom skolan

Beställning och leverans av digitala lärresurser

Varför samlas kring Digitala LärResurser, DLR?

Standardiseringsarbete är en viktig och grundläggande komponent för en effektiv och smidig digitalisering i skolan.

 • Historiskt svårt få inflytande i & sätta av tid för standardiseringsarbete
 • Huvudmännen är ofta dåligt representerade medan leverantörer ser vikten av att påverka standards
 • Samverkan
  • Öka påverkansförmågan och inflytandet
  • Begränsad tidstillgång, driva samlat
  • Hjälpas åt med tex in/omvärldsbevakning
  • Reagera och agera på vad som händer
  • Växla ut nätverkskunskaper
  • Se alla aspekter för bredden av kommuner
  • Lättare påverka innan standarden är satt

Förutsättningar

 • Behöver skapa likvärdiga men inte likriktade DLR utifrån
  • Elevens möjligheter
  • Skolans möjligheter
 • Genom att huvudmännen samarbetar och utbyter tankar behov och idéer om detta
  • Skapar vi kraft att påverka
  • Samarbetet ska spänna över
   • Landet
   • Kommunstorlekar
   • Digital position/utvecklingsnivå

Projektets tre delar

 1. Identifiera och definiera gemensamma steg i processen beställning och leverans av digitala lärresurser
 2. Identifiera var gemensamma lösningar (standard) behövs. I detta steg ingår även omvärldsanalys för att se om redan befintliga standarder finns att använda helt eller delvis.
 3. Utarbeta svensk nationell standard enligt standardiseringsarbetets regelverk

Steg 1 – definition av hela processen – rapport från ”operativa gruppen” – för intern remiss till hela AG06

Uppgift: definiera och enas om delarna i processen från att hitta och välja till att använda digitala resurser för lärande för att sedan, i nästa del i projektet (steg 2), arbeta vidare med behovsinventering av tekniska standarder rörande specifika delar i processen. I arbetet har även avgränsningar samt behov att ta med i steg 2 och 3 av projektet identifierats.

Sammanfattning del 1

Projektet har valt att definiera hela processen från det att man börjar leta efter en digital resurs att använda till dess man har faktisk åtkomst till och använder resursen. Detta för att det är viktigt att kartlägga hela processen för att sedan kunna bryta ner den i delar och se var olika behov finns, såsom tekniska standarder eller vägledning, information, kompetens. Processens delar definieras, för att sedan avgränsas gentemot det projektet ska åstadkomma: nämligen att enas om och ta fram tekniska standarder där så behövs. Fokus för tekniska standarder är då delarna Beställning, Distribution och åtkomst, återrapportering (som ingår i processdelen Använda).

  KONTAKT

  Verkställande tjänsteperson:
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070 616 10 00

  MER INFORMATION

  Svenska Institutet för Standarder, SIS
  Avdelning/Kommitté, SIS TK450/AG06 Digitala lärresurser

  Arbetet med standardisering skola

  keyboard_arrow_up