Träd

Om Sambruk

Genom samverkan skapar vi förutsättningar för bra och kostnadseffektiv digitalisering.

Vår vision är att alla kommuner ger sina medarbetare, invånare och brukare möjlighet att hantera sina ärenden på ett kostnadseffektivt, hållbart, enkelt och tillgängligt sätt.

Vår mission är därför att vara en naturlig del av våra medlemmars digitala övergång och utveckling. Tillsammans utvecklar vi relevanta digitala tjänster och kostnadseffektiv samverkan kring kompetens och utveckling av digitala tjänster.

Sambruk är icke-vinstdrivande och därför organiserad som en ideell förening. Föreningen styrs av vår medlemmar genom stämman, styrelsen och styrelsens informationsansvar gentemot föreningens medlemmar. Läs mer om det i våra stadgar. Vårt huvudsyfte är att genom digitalisering skapa ett bättre samhälle för våra kommuninvånare. Vi ska stödja våra medlemmar och vi arbetar i linje med de ambitioner och satsningar som våra medlemmar har och som ligger i linje med vad Sveriges Kommuner och Regioner gör. Alla Sveriges kommuner, regioner och organ som verkar för att främja föreningens ändamål kan bli medlemmar i Sambruk.

Vi arbetar för att

  • sänka kostnaderna för digitalisering och bidrar på så sätt till att skattemedel används effektivt
  • öka produktiviteten och tillgängligheten i kommunens digitala tjänster, med bibehållen eller högre kvalitet.

Våra mål är att

  • kommunerna ska kunna erbjuda medborgare och företag service, med hög kvalitet och tillgänglighet, oberoende av tid och plats
  • sänka kommunernas kostnader för digitalisering
  • minska ledtiderna för att utveckla och införa tjänster
  • bidra till en samordnad offentlig digitalisering.
keyboard_arrow_up