Så här jobbar vi

Vårt arbete pågår ständigt

Sambruk arbetar i projektform tillsammans med våra medlemmar. Vi utvecklar och erbjuder it-tjänster. Vi nätverkar och kompetensutvecklar varandra. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar som styr vår verksamhet genom förvaltningsråd i våra tjänster, genom stämman, styrelsen och styrelsens kontakter med medlemmarna för verksamheten i stort. Genom förvaltningsråden har medlemmarna direkt styrning över hur våra tjänster förvaltas och utvecklas.

Vi erbjuder it-tjänster

Våra it-tjänster är skapade av och för våra medlemmar och hjälper dem i deras digitalisering. Vår styrka är att alla de tjänster som vi i dag erbjuder startade som gemensamma utvecklingsprojekt mellan våra medlemmar. Det har varit ett bra sätt att lösa de utmaningar som våra medlemmar och vi har sett. Därför kan du också vara trygg med att tjänsterna är utvecklade och använda av organisationer som har liknande förutsättningar och behov som din.

Vi debiterar självkostnadspris

Vi debiterar våra tjänster till självkostnadspris. De är ju utvecklade av våra medlemmar – och för våra medlemmar. Kostnaden för varje projekt fördelas mellan de kommuner som deltar i det. De betalar en andel utifrån antal invånare. På så sätt kan både stora och små kommuner delta på samma kostnadsmässiga villkor.

Vi arbetar i projekt

Vi arbetar i projektform. Det är ett sätt att ge våra medlemmar goda möjligheter att utbyta erfarenheter, lära av varandra och dessutom dela på kostnaderna för digitalisering. Tillsammans kompetensutvecklar vi inom Sambruk varandra.

Våra tjänster förenar å ena sidan det verksamhetsnära, lokalt förankrade användarperspektivet med å andra sidan en helhetssyn som bygger på en gemensam målbild och en utvecklad samverkan mellan flera aktörer. I våra projekt möter du såväl lokala och nationella som offentliga och privata verksamheter.

Till vårt stöd har vi en modell som innehåller följande projektfaser:

  • Förstudie – vi analyserar förutsättningarna och specificerar uppdraget.
  • Planering – vi producerar planer för hur projektet ska genomföras.
  • Genomförande – vi arbetar i projektet och implementerar resultatet.
  • Avslut – vi utvärderar och avvecklar projektet.

I våra projekt finns:

  • projektägare/beställare
  • projektledare, projektgrupp
  • styrgrupp där projektledaren är föredragande
  • ibland även delprojekt, beroende på projektets storlek.

Vi arbetar i nätverk

Våra medlemmar träffas i nätverk lokalt och nationellt. Nätverken hjälper våra medlemmar att tillsammans utforska och lära sig om nya områden inom digitalisering. kan vara en gemensam fråga som flera kommuner visar intresse för. Ni som deltar kan ha kommit olika långt och har just därför kunskaper och erfarenheter om ert arbete att dela med er av. Du får möjlighet att få dina frågor belysta och kunna dela erfarenheter med andra medlemmar för att din kommun ska kunna utvecklas.

Sambruks nätverk träffas antingen vid en vår- och eller höstkonferens och håller däremellan telefonmöten vid behov.

Tillsammans förvaltar vi avslutade projekt

Varje tjänst har ett förvaltningsråd som fungerar som ett nätverk för erfarenhetsutbyte. När ett projekt avslutas tar förvaltningsrådet över det. Varje kommun som deltagit i projektet avgör om de vill sitta med i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet blir också ett kompetensnätverk för fortsatt utveckling inom området för respektive tjänst.

Förvaltningsrådet, som lyder direkt under Sambruks styrelse, ansvarar för att materialet förvaltas i enlighet med vårt ramverk. Förvaltningsrådet avgör vem som bör få tillgång till materialet samt vilka villkor som gäller för att använda det. Rådet ger rekommendationer till styrelsen som fattar beslut.

keyboard_arrow_up