Policies och personuppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi generellt hanterar personuppgifter. För våra tjänster har vi också separata avtal med respektive medlemsorganisation som nyttjar tjänsten.

Personuppgiftspolicy

Alla personuppgifter som inkommer till och/eller samlas in av oss via e-post, personliga kontakter, webbformulär, behandlas i våra system i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Beroende på vilken typ av insamling och behandling av personuppgifter, så baseras vår behandling en eller flera av nedan angivna lagliga grunder:

  • att du har lämnat samtycke till vår behandling
  • att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, eller motsvarande, i vilket du och/eller den organisation du representerar är part
  • att behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen för dig eller tredje part
  • att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Föreningen Sambruks berättigade intresse, som vi bedömer väger tyngre än dina berättigade intressen

Personuppgiftsombud är verkställande tjänsteperson.

Antikorruptionspolicy

Definition

Föreningen Sambruk definition av korruption som är ”missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism”.

Åtagande

Alla medarbetare, förtroendevalda och konsulter som verkar inom Föreningen Sambruk ska bedriva verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt. Föreningen Sambruk får inte använda sig av olagliga betalningar, mutor, bestickningar eller andra tveksamma incitament för att påverka en affärstransaktion. Föreningen Sambruks medarbetare, förtroendevalda och konsulter ska, varken direkt eller indirekt, begära, ta emot eller acceptera kontanter eller andra saker av värde från en person eller ett företag om avsikten är att påverka ett beslut eller att erhålla en otillåten fördel.

Medarbetare, förtroendevalda och konsulter är skyldiga att agera vid misstänkta fall av korruption samt att informera Föreningen Sambruk i enlighet med denna policy.

Medarbetare, förtroendevalda och konsulter får inte delta i beslut eller förbereda beslut i fall då deras opartiskhet kan ifrågasättas.

Föreningen Sambruk har nolltolerans mot korruption.

Vid misstänkt korruption

Ansvaret för att utreda misstänkta fall av korruption, rapportera till styrelsen och, när så är tillämpligt, till bidragsgivare, ligger på verkställande tjänsteperson.

Beslut

Policyn antagen av Föreningen Sambruks styrelse den 2018-12-13 och gäller tills vidare.

Utträde ur föreningen

Det är alltid lika tråkigt om någon vill lämna gemenskapen. Vi hoppas verkligen du hör av dig först och att vi får chansen att talas vid om saken. Sambruks styrelse informerar annars här om hur du begär utträde ur föreningen: Utträde ur föreningen

 

keyboard_arrow_up