Avtalsramverk

Sambruksgemensamt material, SGM, är ett regelverk och avtal kring hur material och digitala tjänster tas fram, anskaffas och förvaltas inom Sambruks ram, antingen av Sambruk som beställare eller av några av föreningens medlemmar. En detaljerad redovisning av regelverkets alla delar finns bland projektdokumenten under “Regelverk”. Dokument som ingår i SGM listas här:

Begrepp som används inom ramverket
SGM1-Intro_ver20

Introduktion i juridiska termer till ramverket
SGM2-Regelverk_ver20

Avtal mellan de kommuner som deltar i gemensamt utvecklingsprojekt i Föreningen Sambruks regi och som reglerar samtliga parters rättigheter och skyldigheter avseende det material (oftast programvara) som levereras av projektet. Används i det initiala utvecklingsprojektet.
SGM3-Utveckling_ver201_webb

Avtal med part som vill skänka programvara som en gåva till Föreningen Sambruk
SGM4-Gåva_ver201_webb

Avtal mellan alla parter som använder och vidareutvecklar programvaran
SGM5-Användning_ver202_webb

Avtal med en extern leverantör som utvecklar ny programvara på uppdrag av Föreningen Sambruk
SGM6-Medverkan_ver201_webb

Avtal med forskare för projekt där forskare medverkar
SGM7-Forskarmedverkan_ver201_webb

Avtal med studenter för projekt där studenter medverkar
SGM8-Studentmedverkan_ver201_webb

Mer att läsa

Mer detaljerad information om SGM finns att läsa här:
Varför SGM

Internationell utblick
Sambruks systerorganisation i Danmark har skrivit en artikel med en kort jämförelse i de nordiska länderna
Open Source i Norden

Upphovsrätt

SGM-regelverket omfattar olika typer av material som tas fram, anskaffas och/eller förvaltas inom Sambruk. Det materialet representerar därmed Föreningens intellektuella kapital. Att ta fram eller anskaffa materialet innebär ofta kostnader för Sambruk eller för några av dess medlemmar. Regelverket specificerar hur upphovsrätten till det framtagna materialet tillfaller Sambruk. Skälet till att Sambruk ska ha upphovsrätten till materialet är att det ska kunna spridas, användas och vidareutvecklas bland föreningens medlemmar. SGM specificerar hur upphovsrätten ska behandlas för att på bästa sätt ge föreningen och dess medlemmar relevant nytta av den, men också skydda materialet från begränsningar eller inlåsningar.
Sambrukgemensamt material bygger på att Föreningen Sambruk har upphovsrätt till det material som kommer att omfattas av regelverket. Detta innebär att Sambruk som upphovsrättsinnehavare har rätt att definiera regler och villkor för nyttjande av materialet.

Olika typer av material

Några exempel på det som i SGM-dokumenten kallas för “material” kan vara specifikationer, upphandlingsunderlag, utredningar, rapporter, processmodeller, begreppsmodeller, prototyper och programkod. De här exemplen ska inte ses som begränsningar till vad SGM-regelverket kan omfatta, även andra typer av material kan komma att inkluderas i ramverket.

Grundläggande principer

  • SGM bygger på tanken att material och digitala tjänster som tas fram eller anskaffas till föreningen Sambruk ska vara tillgängligt för alla medlemmar.
  • All programvara ska i möjligaste mån följa öppna standarder och allt material ska i största utsträckning följa öppna standarder.
  • Syftet med SGM är att förhindra att upphovsrätt till material som förvärvas via Sambruk blir proprietär och/eller tillfaller någon leverantör, och därmed skapar inlåsningseffekter för användare.

Omfattning

SGM innehåller ett regelverk samt ett antal standardöverenskommelser. De kan sedan anpassas till varje specifik situation och typ av material:

  • Framtagning och anskaffning av material.
  • Överlåtelse av material som benefik gåva från kommun till Sambruk.
  • Användning, vidareutveckling och förvaltning av material.

SGM bygger på principer för öppen programvara som har anpassats till Sambruks situation. SGM ska vara ett sätt för Sambruk att arrangera användardriven och kommungemensam anskaffning eller utveckling av ett material.

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet består av medlemmar som bidragit till att anskaffa programvaran och som har infört eller tänker införa den i sin kommun. Förvaltningsrådet ansvarar för att programvaran förvaltas och vidareutvecklas i enlighet med projektmedlemmarnas önskemål. Det är alltså upp till medlemmarna att i förvaltningsrådet att avgöra dessa frågor, det är då också av stor vikt att varje medlemskommun tar ansvar för att avsätta medel till att investera i utveckling av programvaran.
Förvaltningsrådet är också ansvarigt för att upphandla tjänster kopplade till förvaltningen av programvaran. Det kan handla om sådant som installation, programförvaltning, anpassning, samt service och support.

keyboard_arrow_up