Aigine – Automatisera er hantering av personuppgifter, GDPR

Tar det orimligt mycket tid för din organisation att granska alla dokument som finns och skapas för att se om de innehåller personuppgifter? Tar det orimligt mycket tid för din organisation att analysera laglig grund för de personuppgifter som kontinuerligt skapas i kommunen? Tar det för lång tid för er att dokumentera era beslut om lagring av personuppgifter?

Tjänsten tjänst Aigine hjälper dig att få ordning på personuppgifts-hanteringen även i omfattande dokument. Det sparar mycket tid och du kan vara säker på att ni följer lagen.

Sedan den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft måste varje dokument och e-post som er organisation lagrar granskas för att se om det innehåller personuppgifter. Finns det personuppgifter i dokument eller data måste din organisation göra en juridisk analys för att avgöra om det finns en laglig grund för att lagra dem. Analysen ska även dokumenteras. En sådan granskning, analys och dokumentation kräver en stor arbetsinsats. Men nu kan du låta vår tjänst Aigine sköta den tyngsta delen.

Så här fungerar Aigine

Aigine skannar igenom alla datakällor och filtrerar fram de dokument som innehåller personuppgifter. Ni slipper därmed hantera dokument som inte behöver granskas. När Aigine hittar personuppgifter i ett dokument markerar programmet personuppgifterna; på så sätt går det snabbt för er att gå igenom dokumenten. Aigine hjälper er också att ange en laglig grund för att spara personuppgifterna. Detta kan göras, vilket görs direkt i gränssnittet och beslutet dokumenteras och lagras i Aigine.
Dataskyddsförordningen/GDPR har en bredare definition av personuppgifter än den tidigare lagstiftningen, och även ostrukturerade data omfattas. Det gör att sökfunktionen även behöver förstå beskrivningar i löpande text. Därför använder tjänsten artificiell intelligens – AI. eftersom alla som använder den lär AI att bli smartare utvecklas Aigine hela tiden. Tack vare AI och kunskapsdatabasen kan tjänsten utföras av personal som inte har kvalificerad juridisk utbildning.

Den kod som krävs för att lära upp AI skapar vi lokalt. Det innebär att ingen information någonsin lämnar er. Däremot får alla som använder tjänsten ta del av dess utvecklade kognitiva förmågor: förbättrad filtrering, markering och förslag till laglig grund.

Tjänsten – benämnd Aigine beskrivs mer utförligt på dess dedikerade webbplats.

Den framtagna lösningen har varit föremål för särskilt studium inom ramen för en magisteruppsats från Lunds universitet; ’ Challenges and opportunities with using cognitive computing for mapping personal data in order to help comply with the GDPR’ (Hedqvist and Månsson).

Tjänstens egenskaper

 • Automatiserad inventering med hjälp av ständigt uppdaterade gemensamma definitioner
 • Stöd för fler än 100 olika datakällor och fler än 1.000 filformat
 • Workflow för delegering av granskningsuppgifter
 • Pedagogiskt användargränssnitt, som visar hittade personuppgifter
 • Inbyggd kontextuell kunskapsdatabas
 • AI ger stöd för angivande av laglig grund och gallring
 • Uppbyggnad av metadatalager, som utgör grund för registerförteckning
 • Lokal installation, vilket innebär att ingen information lämnar kommunens IT-mlijö
 • Det molnbaserade AI-verktyget generar annoteringskod lokalt
 • Alla lokala annoteringskoder förbättrar kontinuerligt de gemensamma kognitiva förmågorna

Förmågan att hitta och presentera personuppgifter och att ge förslag på laglig grund förbättras hela tiden, genom att verktyget används med flera olika organisationers data.

Användarförening

Föreningen Sambruk har etablerat en användarförening för alla som använder tjänsten Aigine.

Pris och beställning

Tjänsten kombinerar komponenter från flera olika licensierade mjukvaruprodukter. Var för sig har de normalt en prissättning som gör dem orimligt dyra för offentlig sektor. Men tjänsten är paketerad med en specialprissättning för kommuner och går att avropa hos leverantörer som är upphandlade via Kammarkollegiet. Om din kommun har avtal med någon av de leverantörerna är den möjlig för er att avropa.

Webinar om Aigine för Sambruks medlemmar sänt i december 2018

  KONTAKT

  Verkställande tjänsteperson
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070-616 10 00

  MER INFORMATION

  Utvecklingen av lösningen har genomförts utanför projektets budget och organisation, men baseras på kravställningen från projektet.

  Den utvecklade tjänsten finns tillgänglig genom IBM:s återförsäljarnät och i dagsläget genom: Atea, CGI, Evry, Pulsen, Tieto

  Mer information om beställningsförfarande, återförsäljare och kontakt

  MER INFORMATION OCH DOKUMENT FRÅN PROJEKET

  Projektets slutrapport
  20180524_Slutrapport_GDPR-AI-stöd_ver1.

  Beskrivning av resultat
  GDPR resultat