Vinnova-projekt – Medborgarnavet

Vinnova Civic Tech

Status: Projektet är avslutat.

Vinnova har ett program som kallas Civic Tech och som är till för att utveckla nya digitala tjänster som kan bidra till stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor. Föreningen Sambruk och Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala universitet har tillsamman med Definitivus AB beviljats bidrag för projektet “Medborgarnavet – en medborgar-centrerad informationsdelningstjänst för en öppen e-förvaltning”.

Projektet liksom Vinnovas program är nu avslutat, 30 november 2021 och slutrapport inlämnad. Rapporterna hittar du till höger på sidan och mer om projektet hittar du under rubriken Slutrapport längre ner på sidan.

Deltagande parter

Deltagande projektparter är Definitivus AB (Koordinator), Föreningen Sambruk, Institutionen för Informatik och Media vid Uppsala Universitet med professor Owen Eriksson, flera kommuner, samt Digidelcenter.

Läget idag

För att hitta information och få en överblick över information om sig själv måste medborgaren idag hämta informationen och själv manuellt sammanställa den från en mängd myndighetsportaler, osäker epostinteraktion och gamla långsamma, osäkra pappersflöden.

Vad gör Medborgarnavet

Den grundläggande idén med Medborgarnavet är att för första gången ge medborgaren/individen enkel tillgång till den information som finns i myndigheters register men även till helt annan registerinformation (institutionella fakta) som medborgaren har rätt att få tillgång till, t.ex. från banker. Medborgarnavet skall sätta medborgaren i centrum och ge medborgaren digitalt direktförmedlad information från flera informationskällor. Tanken med Medborgarnavet är att vända på perspektivet och ge medborgaren direkt tillgång myndighetsinformation vilket är problematiskt idag. Medborgaren har i många falla rätt att få registerutdrag på papper men inte direkt digitalt förmedlad information. Otidsenlig och motstridig lagstiftning samt tolkning av lagen hindrar i flera fall att medborgaren kan få tillgång till sin egen information digitalt.

Information att delas med medborgaren

Medborgarnavet bygger på den huvudsakliga tanken om att myndighetsinformation ska tillgängliggöras till medborgaren själv – delas med medborgaren, det handlar inte bara om att dela information om medborgaren mellan olika myndigheter i olika ärendesammanhang – det behöver finnas en balans mellan medborgarens respektive det offentligas behov av information. Medborgarnavet blir också en unik infrastrukturkomponent för att effektivisera och dela information i ärenden med ett tydligt ändamål som involverar flera myndigheter och parter, samt under medborgarens uttryckliga initiativ och kontroll. Därmed stärks förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor, medborgarengagemanget ökar och framförallt så förbättras förvaltningens öppenhet på medborgarens villkor, samtidigt som en ökad effektivisering av den offentliga förvaltningen möjliggörs. Detta ligger också i linje med Regeringens aktuella uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att ”Möjliggöra lösningar för individen till kontroll och insyn av data om individen”.

Lösningen

Vår lösning har hämtat inspiration från EU:s PSD2-lagstiftning för banker. Där är det givet att en s.k. Trusted Third Party kan ges rätt att på medborgarens uppdrag hämta digital kontoinformation om medborgaren själv, från dennes olika banker. Bankerna kan inte vägra, om fastslagen säkerhetsteknik och formalia följs. Vi vill se på myndigheterna på liknande sätt som bankerna enligt PSD2. Vi vill på detta sätt ge medborgaren en samlad bild och direkt digital åtkomst till sin egen myndighetsinformation,

Att öka möjligheten för medborgarna att få ta del av myndighetsinformationen på ett samlat sätt genom Medborgarnavet ökar möjligheterna till  kritik av myndighetsinformationen och hur den förmedlas till medborgaren. Det ökar möjligheterna att upptäcka kvalitetsbrister och förlegade normer som reproduceras genom slutna verksamhetssystem och den interna myndighetsinformation som skapas.

Viktiga mål

Viktiga mål för Medborgarnavet är att:

 • Stärka förtroendet mellan medborgare och offentlig sektor
 • Medborgaren får en bättre förståelse för den information som lagras i olika register
 • Medborgaren kan aktivt delta i att kvalitetsgranska informationen
 • Medborgaren lämnar in riktig och fullständig information från början
 • Medborgaren tjänar tid genom att denne slipper lämna in kopierade avier, kontoutdrag, kvitton etc, och slipper att registrera informationen manuellt
 • Tjänsten öppnar också upp möjligheten för att automatisera processen för medborgaren

Vi kommer att utveckla en fungerande prototyp för Medborgarnavet i projektet, som innebär hämtning av medborgardata från Arbetsförmedlingen, A-kassorna, CSN, Försäkringskassan, Skatteverket, Fordonsregistret, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten.  Dessutom bankdata enligt PSD2.
Medborgaren kan sedan själv välja att överföra myndighetsinformation till någon ny ansökan eller redovisning.

Slutrapportering

Den viktiga rapporten för utveckling av lagar, praxis och digitaliseringen finns på denna sida till höger, ruta Slutrapport.

Vårt projekt Medborgarnavet har i grunden handlat om att sätta medborgaren i fokus och att det borde vara självklart att medborgaren ska få elektronisk tillgång till information om medborgaren själv – information som finns i myndighetsregister, hos banker etc.

Projektet har kunnat verifiera att våra öppenhetsmålsättningar för medborgaren är mycket relevanta. Detta har visats bl a i kontakter med våra testpersoner (medborgare, kommunala handläggare, användbarhetsexperter), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), ett antal myndigheter samt andra CivicTech-projekt.

Projektresultatet har överträffat vad vi hade vågat hoppas på, och är ett viktigt steg framförallt vad gäller juridisk belysning i samband med myndighetsdata och att vi till slut har lyckats få tillstånd att hämta skarp information från tre myndigheter för att tillgängliggöra till medborgaren själv.

I ett fall har resultatet blivit blivit mindre än vad vi hade hoppats, vi fick inte tillstånd av Finansinspektionen att hämta skarpa banktransaktioner till medborgaren själv. Dock har vi kunnat demonstrera önskad funktion genom bankernas testdata, varför området ändå har kunnat belysas väl inom projektet.

Vi har utvecklat konkreta prototyper baserade på projektets målsättningar. Prototyperna är baserade på en nydesignad s.k. plug-in-arkitektur och har gjort faktiska anrop till informationskällorna, en arkitektur som visar sig ha fungerat, vara skalbar och hållbar. Arkitekturen tar utgångspunkt i informationshanteringen istället för att utgå från en viss teknik. Strukturerade tester/demonstrationer har använts för att på ett forskningsbaserat sätt samla in återkoppling från testpersonerna relativt prototyperna, liksom att få in andra underlag och förslag.

Vi anser att syfte och mål har uppfyllts väl. Vi har kunnat visa att det är både önskvärt och möjligt att skapa ett Medborgarnav. Vi har utformat prototyper inom två områden som har testats/demonstrerats med insats av medborgare, handläggare och experter.

Juridiken kring denna sorts informationshantering till medborgare fortsätter dock att vara en utmaning i sammanhanget, även om vi tog viktiga steg och kom en bra bit framåt i projektet.

Tekniken har fungerat bra förutom de hinder som beskrivs med bankernas APIer. En fortsatt utveckling av Medborgarnavet har även ekonomisk utmaning.

Vi har verifierat att mål om öppenhet för medborgaren är mycket relevanta.

Resultatet är ett viktigt steg för juridisk belysning i samband med myndighetsdata liksom medborgaretester med skarp information från tre myndigheter.

Finansinspektionen gav ej tillstånd att hämta banktransaktioner till medborgaren själv. Önskad funktion har demonstreras med bankernas testdata

Konkreta prototyper har utvecklats baserat på en nydesignad s.k. plug-in-arkitektur som har fungerat väl. Arkitekturen tar utgångspunkt i informationshanteringen istället för att utgå från en viss teknik.

En initial behovsanalys låg till grund för tjänstedesign med teknisk utveckling baserad på PSD2 direktivet. Efter ett icke-beslut från Finansinspektionen kunde projektets flexibla organisation ta vara på möjligheten att samarbeta djupare i ett delprojekt med SKR och tre myndigheter om myndighetsinformation.

Tjänstedesign och utveckling gjordes nu även för myndighetsinformation och tester / demonstrationer kunder genomföras med kontakter från såväl Sambruk som SKR. Genom dessa kontakter har vi kunnat testa skarp data med medborgare vilket givit positiv återkoppling.

  KONTAKT

  Verkställande tjänsteperson:
  Ulf Timerdahl
  E-post: ulf.timerdahl(at)sambruk.se
  Tfn 070-616 10 00

  Koordinator för projektet:
  Sven-Håkan Olsson
  Definitivus AB
  E-post: sven-hakan.olsson(at)definitivus.se

  Projektets hemsida:
  Medborgarnavet

  SLUTRAPPORT

  Efter ett intensivt och givande projekt har vi lämnat in slutrapport till Vinnova och
  materialet i sin helhet kan du läsa här. Vi anser att vi gjort några viktiga iakttagelser
  för den fortsatta digitaliseringen av Sverige där myndigheter och medborgare
  möter varandra.

  Slutrapporten med två bilagor kan du läsa här, och dokumenten öppnas i separata flikar:
  VINNOVA Slutrapport Medborgarnavet 211130

  Bilaga 1:1 Medborgarnavet PlugInArk 211130

  Bilaga 1:2 Juridisk utredning Medborgarnavet SSBTEK och Sambruk

  RESULTAT

  Projektet har tillsammans med SKR och Försäkringskassan gjort en förstudie.
  Förstudien syftar till att kunna genomföra en pilot för Medborgarnavet
  med SSBTEK (Sammansatt Bastjänst för Ekonomiskt Bistånd)

  Rapporten kan du läsa här:
  Förstudie Avgränsad pilot mellan SSBTEK och Sambruk UTSKICKAD_210708

  keyboard_arrow_up