Fruktogrönt

Öppna datakällor

NSÖD och ÖDIS projekten 2020

Status: Projektet är avslutat.

Till NSÖD har flera kommuner, regioner och myndigheter anslutit sig för att tillsammans ta fram nationella standarder för hur några datamängder ska publiceras som öppna data.

För livsmedelsinspektioner har nu en vidareförädling gjorts på den standard som Föreningen Sambruk tog fram 2016. Standarden har tagits fram i samarbete med projektet ÖDIS, Ökad användning av Öppna Data i Stockholmsregionen, där fokus har varit att lyfta användarnas behov.

Det första projektet 2016

Inom VINNOVAs utlysning ’Öppna datakällor 6’ som ingick i programmet Öppen innovation, bedrevs projektet med syfte att skapa en gemensam modell och metod för beskrivning av öppna datakällor enligt en nationell definition. Detta för att på ett lättillgängligt sätt kunna återanvända framtagna datamängder mellan flera kommuner.

 

En av byggstenarna för öppen datadriven innovation är tillgången till öppna datakällor. Om endast ett fåtal kommuner arbetar aktivt med öppna data är det svårt att uppnå en nationell täckning av data inom ett specifikt område. För att kommunala öppna data ska användas och ge effekt måste data användas.

Om en datamängd saknar nationell täckning riskerar intresset av att använda datamängden utebli. Följden blir att det inte skapas några spinn-off effekter och potentialen med öppna data realiseras inte. Även om alla kommuner publicerar samma datamängd så räcker inte detta, den måste också publiceras på ett enhetligt sätt.

SKLs dåvarande samordning för kommunala öppna data identifierade att det är viktigt att en datamängd, till exempel skolmatsmenyer, publiceras på samma sätt och i samma format av alla kommuner för att underlätta för de som vill återanvända den aktuella datamängden. Om den som ska använda öppna data får den i många olika format från 290 kommuner är det i praktiken omöjligt att bygga nationella tjänster.

De flesta datamängderna från kommunerna är lika och behöver beskrivas och publiceras på ett enhetligt sätt enligt en nationell definition, så att det är möjligt att skörda data maskinellt från alla kommuner med samma sökparametrar.

För att detta ska kunna genomföras behövs en väl planerad samordning.

Ett sätt att uppnå detta är att ta fram en metod och modell för att beskriva datamängder på ett homogent sätt för alla kommuner. Denna modell ska kunna användas av alla kommuner. Ett specifikt antal datamängder identifierades och beskrevs i enlighet med den nationella definitionen och DCAT-AP.

Målet för projektet var att skapa en nationell modell och metod för ett specifikt antal datamängder, samt publicera dessa gemensamma öppna datakällor enligt DCAT-AP i kommunal samverkan med fem kommuner.

Resultat från projektet 2016

Projektet har resulterat i specifikationer för hur information bör publiceras öppet utifrån att ett specifikt antal datamängder har identifieras och beskrivits enligt den nationella definitionen och DCAT-AP.

Projektet ”Nationell definition av gemensamma datamängder för öppna data i kommunsamverkan” bedömdes av VINNOVA att bidra till det övergripande syftet med utlysningen – att öka tillgängliggörandet av öppna datakällor.

Utlysningen syftade till att öka publicering och beskrivning av metadata genom DCAT-AP, och gav även utrymme för insatser för utbildning och kommunikation.

Projektet har resulterat i två specifikationer för hur man bör publicera information öppet, tillsammans med en Vägledning som kan utgöra stöd och ge rekommendationer för hur arbetet kan bedrivas. Projektet avslutades 2016-08-31.

Mer information från det första projektet

De deltagande kommunerna har tillsammans specificerat hur man delar informationsmängderna; livsmedelsinspektioner och leverantörsreskontra.

keyboard_arrow_up