Kvinna promenerar med hund.

Projektet för Ekonomiskt bistånd

Status

Projektet levererade två tjänster, en e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd samt en tjänst kallad Multifråga där sökning mot flera olika register kan genomföras parallellt. e-tjänsten nyttas i dagsläget inte av någon kommun, men Multifråga utvecklas kontinuerligt, läs mer om detta under “Tjänster att avropa” på Sambruks hemsida.

Projektbeskrivning

Socialförvaltningens handläggning av ansökningar om försörjningsstöd är en komplex och ibland långdragen process, för såväl handläggare som de sökande.

Multifråga och E-Ansökan, resultatet

Vill du läsa mer om de tjänster som Sambruk nu erbjuder och som kom ut av projektet?
Läs om Multifråga
Läs om E-Ansökan

Bakgrund

Sambruks projekt ´Ekonomiskt bistånd´ har under våren 2009 arbetat fram en specifikation av en helt ny s k multifrågefunktion, som från kommunens och socialhandläggarens sida ska kunna kommunicera med externa instanser (myndigheter och A-kassorna). Med hjälp av denna frågefunktion ska handläggaren på ett enkelt och smidigt sätt få snabb tillgång till fullständig ekonomisk information relaterat till en sökande av ekonomiskt bistånd.Specifikationsarbetet har genomförts av en grupp kommuner, tillsammans med forskare från Linköpings universitet och vår IT-arkitekt, Sven-Håkan Olsson. Efter en för många lång utredningsprocess, kommer det nu äntligen att bli “verkstad”, dvs tillverkning av ett helt nytt IT-stöd som ökar både snabbhet och kvalitet i den information som en socialhandläggare måste samla in under utredning av ett biståndsärende.

Projektidé

Baserat på den ovan nämnda specifikationen och de talrika diskussioner vi fört med de aktuella myndigheterna, kommer projektet att realisera en s k multifrågefunktion, som i dess första version — lanseras under oktober 2009 — att kommunicera direkt med Försäkrings-kassans och Centrala Studiestödsnämndens respektive system och därigenom hämta relevant information för ett specifikt biståndsärende.
När denna etapp är klar, kommer vi att gå vidare och realisera motsvarande frågefunktion (i samma system) för information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen och A-kassorna. Tidsplanen är beroende av dessa myndigheters utvecklingsplaner, men vår förhoppning är att kunna leverera en komplett frågefunktion under början av 2010.

Underlag och förutsättningar

Ett mera detaljerat underlag och beskrivning av produkten återfinns i Projekt-planen, under rubriken ‘Projektmaterial’. Där återfinns också dokument för överenskommelse mellan parterna i utvecklingsprojektet liksom övriga specifikationsdokument.
Mötesanteckningar finns under rubriken ‘Möteshandlingar’.Förutsättningar för deltagande är att kommunen går med i projektet och bidrar med kunskap, arbetstid och en (liten) summa pengar till den gemensamma projektbudgeten. Med en projektgrupp av samma storlek som hittills, kommer varje kommuns ekonomiska bidrag att motsvara ungefär 1 kr per invånare, för att täcka tillverkningsprojektet. Till detta kommer kostnader för respektive kommun, för införande, utbildning, drift och förvaltning (av funktionen i kommunens IT-miljö). Funktionen kräver SHS, som är en standardkomponent i tidigare Vervas ramavtal, som många — men inte alla — kommuner redan nyttjar för elektronisk kommunikation.

Alla Sambruk-kommuner är givetvis hjärtligt välkomna att delta i projektet! Projektet är f n i full gång, men om Du vill anmäla Din kommun, så kontakta snarast undertecknad, eller någon i den projektgrupp som arbetat fram materialet, för mera information.

Bakgrundsbeskrivning

Socialförvaltningens handläggning av ansökningar om försörjningsstöd är en komplex och ibland långdragen process, för såväl handläggare som de sökande. Sambruks projekt ´Ekonomiskt bistånd´ har under våren arbetat fram en specifikation av en helt ny s k multifrågefunktion, som från kommunens och social-handläggarens sida ska kunna kommunicera med externa instanser (myndigheter och A-kassorna). Med hjälp av denna frågefunktion ska handläggaren på ett enkelt och smidigt sätt få snabb tillgång till fullständig ekonomisk information relaterat till en sökande av ekonomiskt bistånd.
Specifikationsarbetet har genomförts av en grupp kommuner, tillsammans med forskare från Linköpings universitet och vår IT-arkitekt, Sven-Håkan Olsson. Efter en för många lång utredningsprocess, kommer det nu äntligen att bli “verkstad”, dvs tillverkning av ett helt nytt IT-stöd som ökar både snabbhet och kvalitet i den information som en socialhandläggare måste samla in under utredning av ett biståndsärende.

Syfte

Baserat på den ovan nämnda specifikationen och de talrika diskussioner vi fört med de aktuella myndigheterna, kommer projektet att realisera en s k Multifråga-funktion, som i dess första version — lanseras under oktober 2009 — att kommunicera direkt med Försäkringskassans och Centrala Studiestödsnämndens respektive system och därigenom hämta relevant information för ett specifikt biståndsärende.
När denna etapp är klar, kommer vi att gå vidare och realisera motsvarande frågefunktion (i samma system) för information från Skatteverket, Arbetsförmedlingen och A-kassorna. Tidsplanen är beroende av dessa myndigheters utvecklingsplaner, men vår förhoppning är att kunna leverera en komplett frågefunktion under början av 2010.

Mål

Projektets mål är att leverera; ett överenskommet regelverk och avtalsmallar, att tecknas mellan statliga myndigheter och kommuner, avseende relevant informationsutbyte i samband med kommuners behandling av biståndsärenden inom socialtjänsten realiserad Multifråga-funktion för samordnad, elektronisk överföring av data mellan i SOU 2008:975 namngivna statliga myndigheter och kommunens socialtjänst underlag för empiriska studier av problemområden och verksamhetsprocesser, samt ingång till stöd av aktionsbaserad forskningsinsats

keyboard_arrow_up