KLM kommunala lantmäterimyndigheter kravspecifikation

KLM gemensamt handläggningsstöd

Projektplan för framtagning av kravbild för ett gemensamt handläggningsstöd för fastighetsbildningsprocessen för Sveriges kommunala lantmäterimyndigheter.

Deltagande kommuner

Alla kommuner i Sverige som har en egen lantmäteriförrättning.

Status

Projektet är avslutat. En förstudie genomfördes för att analyser olika alternativ för KLM att skaffa ett alternativ till systemstödet Trossen. Ett alternativ var att i samverkan med Sambruk ta fram ett eget systemstöd. Styrgruppen för projektet valde dock att gå en annan väg.

Läget idag

I dag finns det 39 kommuner som har egen lantmäterimyndighet, kommunala lantmäterimyndigheter (KLM). Det finns ett gott samarbete mellan dessa myndigheter och arbetet hålls samman genom ett nätverk som är upprättat för detta syfte hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nätverket har en styrgrupp och en budget.

I dagsläget levererar Lantmäteriet programvara (Trossen) till samtliga KLM för att handlägga förrättningar. Lantmäteriet planerar att bygga ett nytt system och avser att optimera programmet för att fungera för deras egna processer.

Sambruk har från medlemmarna fått i uppdrag att tillsammans med KLM-nätverket utarbeta ett kravunderlag och vara den sammanhållande parten i arbetet att ta fram krav. Kravunderlaget kan komma att nyttjas i samtal med Lantmäteriet, om de beslutar sig fortsätta arbeta tillsammans med KLM, eller så kommer arbetet att gå vidare i Sambruk, som då också kommer att hålla i utvecklingen av ett nytt system för KLM.

Vad vill KLM uppnå

Målet med KLM är en effektiv och rättssäker fastighetsbildningsprocess inom en effektiv samhällsbyggnadsprocess, både i staden och på landsbygden.

Effektmål

Effekten av ett gemensamt handläggningsstöd för KLM är:

  • Att göra fastighetsbildningsprocessen så effektiv som möjligt med kopplingar till övriga delar av samhällsbyggnadsprocessen.
  • Att samtliga KLM ‘er har en enhetlig handläggning av lantmäteriförrättningar.
  • Att utgöra stöd för en automatiserad fastighetsbildningsprocess i så stor utsträckning som möjligt.
  • Att det är möjligt att digitalt integrera i den övriga samhällsbyggnadsprocessen.
  • Att KLM har rådighet att utveckla stödet efter behov.
  • Att analys och redigering av text och geografisk information är centralt.
  • Att kommunicera med det nationella Fastighetsregistret (FR) och Digitala registerkartan (DRK), vilka finns hos det statliga Lantmäteriet. Systemet ska både hämta data från myndigheten och leverera förändringsdata dit.

KONTAKT

CTO
Thomas Wennersten
E-post: thomas.wennersten(at)sambruk.se
Tfn 073-248 47 14

MER INFORMATION

Om de kommunala lantmäterimyndigheterna kan du läsa mer här:
Information om KLM hos SKR
Information om KLM hos Lantmäteriet

keyboard_arrow_up