Projektet “Digitala lärresurser på kran”

Digitalisering av lärarresurser har nu pågått under en längre tid. I takt med utvecklingen har frågan om tillgång till digitala lärarresurser kommit i fokus allt mer. Frågan är en del i den generella diskussionen om tillgången till läromedel, som till exempel Läromedelsutredningen fört. Den finns också med som en del i den nationella digitaliseringsstrategin för skolan.

Många huvudmän och verksamheter upplever idag att den digitala transformationen för lärresurser är svår och att det finns ett antal hinder som försvårar tillgång och användning. Dessa hinder är av olika karaktär och finns både hos huvudman och leverantör. Det gäller till exempel svårigheter att välja och värdera lärresurser, kostnader för inköp, praktisk hantering vid distribution till lärare och elever, med mera.

En del av dessa hinder arbetats det aktivt med i olika forum. Exempelvis standardiseringsarbete inom SiS TK 450 för att underlätta köp och distribution, Sambruks initiativ kring GDPR-hantering för appar, Skolverkets stöd för att välja och värdera lärresurser, Swedish Edtechs inköpsstöd samt projektet Swedish Edtest.

En annan fråga som kommit att diskuteras är om det finns möjlighet att genom förändrade affärsmodeller för försäljning och distribution av lärresurser förenkla och kanske förbilliga för skolhuvudmännen att i större utsträckning kunna köpa och använda digitala lärresurser av olika slag.

Därför har Föreningen Sambruk och VLM-Institutet genomfört en förstudie för att försöka att reda ut dessa frågor närmare och ge underlag för en fördjupad diskussion.

Du kan ladda ner slutrapporten från förstudien här: Slutrapport Digitala Lärresurser på kran

Under 2023 genomfördes en fördjupningsstudie kring Oslo projektet, slutrapporten från den studien finns här: Slutrapport fördjupningsstudie 2023

keyboard_arrow_up