Lärare undervisar

Projektet som ledde fram till UKAA

UKA – Uppföljningssystem för det Kommunala Aktivitetsansvaret – ett helt nytt verktyg för kommunens arbete med stöd och uppföljning av ungdomar utanför arbete och studier På initiativ av Trelleborgs kommun – Navigatorcentrum, och med finansiering från Myndigheten för civilsamhälles- & ungdomsfrågor (f d Ungdomsstyrelsen) utvecklar nu en grupp kommuner ett helt nytt IT-system för att underlätta dokumentation, uppföljning och rapportering av genomförda insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Projektet har genomförts med stöd från Föreningen Sambruk och dess samverkansmodell. Ett produktionsklart system, som en s k molntjänst, för alla intresserade kommuner, tas i drift vid årsskiftet 2014/-15

En kort sammanfattande beskrivning finns att läsa här.
Sammanfattning_UKAA-projektet

Bakgrund

Omkring 8–10 procent av ungdomsgruppen 16–25 år har varken arbete eller studier. Det innebär fler än 100.000 personer, som dels behöver någon form av kommunalt stöd, men också omfattas av det kommunala informationsansvaret. Trelleborgs kommun, i samverkan med Föreningen Sambruk och ett antal engagerade kommuner arbetar nu med att ta fram ett helt nytt stödsystem för att underlätta kommunens arbete med dokumentation, uppföljning och rapportering av insatser för dessa individer.

Analysmodellen UVAS

Temagruppen Unga i arbetslivet har tagit fram en ny analysmodell för att ta fram statistik på hur många unga som varken arbetar eller studerar, UVAS. Idag används olika analysmodeller för att ta fram sådan statistik och det gör det svårt att jämföra statistiken och veta hur många unga det faktiskt är som tillhör den gruppen.

UVAS utgår från ett helt kalenderår och fångar upp unga som vare sig haft studiemedel, studerat eller haft en inkomst över ett prisbasbelopp under kalenderåret.

Läs mer på Temagruppens webbplats, Analysmodell Tema unga

Lagen om kommunalt informationsansvar

Kommunerna är skyldiga att ta reda på vad ungdomar under 20 år som inte går i gymnasiet gör. De ska också erbjuda dem någon form av sysselsättning.

Vi önskar att fler kommuner använder modellen UVAS för att ta reda på hur många unga det är som varken arbetar eller studerar.

Rapportering till Skolverket

Regeringens tilläggsuppdrag till Skolverket;
”Skolverket ska erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med det kommunala informationsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Stödet ska i första hand gälla utveckling av register och statistik. Myndigheten ska bland annat utveckla en modell för nationell uppföljning av de ungdomar som omfattas av informationsansvaret i syfte att förbättra kunskapen om dessa. I genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta synpunkter från Sveriges Kommuner och Regioner. Skolverket ska senast den 15 december 2014 lämna en delrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).”

Projektet Navigatorcentrum

Trelleborg erhöll 2011 och 2013 bidrag från Ungdomsstyrelsen, i syfte att utveckla verktyg för att kvalitetssäkra verksamheter inom UVAS, unga som varken arbetar eller studerar. Resultatet av projektet, är ett IT-baserat system som gör det möjligt att på ett överskådligt och lätthanterligt sätt dokumentera och följa de ungdomar som faller inom det kommunala informationsansvaret. Systemet ger handläggarna en daglig överblick och kan också presentera sammanställd information över tid, för att kunna följa upp verksamheten. I samarbete med Föreningen Sambruk vidareutvecklas det digitala stödsystemet, benämnt UKAA, för att även möjliggöra ett breddat nyttjande av fler kommuner på nationell basis under kommande år.

För projektet finns följande SGM undertecknat:

SGM4 – Gåva

SGM5 – Användning

Rapporteringen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för Nätverk för ungdomsfrågor år 2 har slutrapporterats och godkänts 2015-12-18.

Sammanfattning

Projektet har levererat ett fullt körbart, webbaserat stödsystem som kommunens personal/handläggare använder för dokumentation och uppföljning vid arbete med ungdomar som faller inom det kommunala aktivitetsansvaret. Systemet är uppbyggt för att stödja kommunens personal/handläggare under hela processen (kartläggning, uppsökande & insatser).

Kommunerna har i samverkan genom Föreningen Sambruks Förvaltningsråd formaliserat en molnbaserad driftstjänst, med en operationell drift- & förvaltningsfunktion, som övertagit det fortlöpande ansvaret för systemet gentemot samtliga intressenter och brukare av systemet. Som molnbaserad tjänst kan systemet snabbt tillgängliggöras för alla svenska kommuner, som önskar använda systemet.

Enligt ett Regeringsuppdrag ska kommunerna från 1 januari 2015 samla in uppgifter och föra register över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Skolverket har tagit fram en nationell modell för uppgiftsinlämnandet och inrapportering sker via SCB. Alla ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret och eventuella åtgärder som ungdomarna deltar i under andra halvåret ska rapporteras till SCB. Detta sker två gånger per år, till 1 februari och 1 september. Systemet UKA hjälper till att exportera de uppgifter som ska skickas in för varje individ.

keyboard_arrow_up