Standarden för öppen information i skolan

Standard framtagen för förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem

Inom Föreningen Sambruk konstaterade flera medlemmar samma eller liknande behov och kom fram till att ett öppet system skulle erbjuda rätt möjligheter inom skolan

Som en del i projektet Öppna verksamhetssystem för mer pedagogik och mindre administration initierades ett första delprojekt för att påverka integrering mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem.

– Att olika program inte interagerade medförde problem ute på skolorna och i klassrummen ex när en elev inte fanns i båda systemen vid frånvarorapportering, att rätt elever fanns med i olika grupper med rätt kopplingar till lärare, osv. säger projektledare Peter Dacke och fortsätter,

genom samverkan, mellan både kommuner och leverantörer, har vi nu tillsammans med SIS tagit fram en standard för informationsöverföring med schemaläggningssystem.

– Kommunerna kan använda det i sin kravställning vid upphandling, för att integrera mellan verksamhetssystem och schema, och hänvisa till standarden SS12000. För mer information finns ett underlag, ett PDF-dokument, som kommunen behöver inhandla från SIS.

De proprietära lösningar som överfört information mellan skoladministrativa system och schemasystem är utförda på olika sätt hos respektive leverantör. Både kunder och leverantörer har gemensamt verkat för att lösningar ska standardiseras och vara leverantörsoberoende för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system.

Standarden syftar till att beskriva den informationsöverföring mellan olika system som krävs för att skapa skolans schema, och även för att göra schemainformationen åtkomlig för mottagande system. För att skapa ett skolschema krävs information om exempelvis klasser, grupper, lärare och undervisningstid i olika ämnen. Arbetet som leder fram till det färdiga schemat kan beskrivas som ett antal processer, vilka alla bidrar med olika delmängder av den information som behövs i schemat.

Standarden är utformad med målsättningen att det ska vara möjligt för en upphandlande part att välja olika systemleverantörer för olika processer. Det ska vara möjligt att en leverantör med specialisering för processen Tjänstefördelning hämtar information från det eller de system som hanterar processen Skoladministration. Från Tjänstefördelningsprocessen kan sedan informationen skickas vidare till ett annat system som hanterar processen Schemaläggning. Efter schemaläggning finns informationen tillgänglig för andra system att konsumera.

Följande kommuner och leverantörer har medverkat till att en standardiserad lösning finns för att minska kostnader och förbättra kvaliteten på integrationer mellan olika system.

  • Ale kommun, Alingsås kommun, Göteborgs stad, Jönköpings kommun, Kristinehamns kommun, Mölndals stad, Rättviks kommun, Skellefteå kommun, Söderhamns kommun, Umeå kommun och Västerås stad.
  • Tieto Enator, IST, Nova Software, TimeEdit och PingPong.

Parallellt pågår nu arbete för att vidareutveckla standarden och det fortsatta arbetet är inriktat på att komplettera SS12000 med ytterligare funktionalitet runt betyg, närvar/frånvaro och även ledighetsansökan i AG10 av TK450.

Arbetet fortskrider med högre fart än det förra, mycket beroende på att grunden är klar och att vi kan fokusera på det som ska kompletteras, meddelar Gunnar Bergman, Jönköpings kommun, som projektleder arbetet.

keyboard_arrow_up